Tùy biến thanh bên trang tài liệu – Customize Doc Sidebar

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > BetterDocs > Settings > Design > chọn nút ‘Customize BetterDocs’ > Sidebar.

Bạn cũng có thể đến tính năng từ Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) > BetterDocs > Sidebar.

Tại đây bạn có thể tùy biến những nội dung sau:

 • Background Color – Màu nền
 • Sidebar Padding – Phần đệm thanh bên
 • Sidebar Border Radius – Bán kính đường viền thanh bên
 • SIDEBAR TITLE – TIÊU ĐỀ THANH BÊN
  • Category Title Tag – Thẻ tiêu đề danh mục
  • Icon Size – Kích cỡ biểu tượng
  • Title Background Color – Màu nền tiêu đề
  • Active Title Background Color – Màu nền của tiêu đề hoạt động
  • Active Title Border Color – Màu đường viền tiêu đề hoạt động
  • Title Color – Màu của đề mục
  • Title Hover Color – Màu tiêu đề khi di chuột
  • Active Title Color – Màu tiêu đề hoạt động
  • Title Font Size – Kích thước phông chữ tiêu đề
  • Title Padding – Đệm tiêu đề
  • Title Margin – Lề tiêu đề
 • SIDEBAR ITEM COUNTER
  • Background Color – Màu nền
  • Inner Circle Background Color – Màu nền vòng tròn bên trong
  • Size (Height, Width) – Kích thước (Chiều cao, Chiều rộng)
  • Color – Màu
  • Font Size – Cỡ chữ
 • SIDEBAR CONTENT – NỘI DUNG THANH BÊN
  • List Background Color – Màu nền danh sách
  • List Item Color – Màu các mục trong danh sách
  • List Item Hover Color – Màu khi di chuột các mục trong danh sách
  • List Item Font Size – Cỡ chữ các mục trong danh sách
  • List Icon Color – Màu danh sách biểu tượng
  • List Icon Font Size – Cỡ danh sách biểu tượng
  • List Item Margin – Lề danh sách các mục
  • Active List Item Color – Màu danh sách các mục hoạt động
Tùy biến thanh bên trang tài liệu

Nhấn nút ‘Đăng‘ (Publish) để lưu tùy chỉnh

Lưu ý: Để xem thay đổi bạn tùy chỉnh ở bên hiển thị bên phải, bạn cần chọn đến đúng trang đang tùy chỉnh, ở đây là trang tài liệu đơn (Single Doc)

Kết quả tùy chỉnh Sidebar