Tùy biến giao diện trang Cơ sở kiến thức – Customize the appearance of the Knowledge Base page

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > BetterDocs > Settings > Design > chọn nút ‘Customize BetterDocs’ > Multiple KB.

Bạn cũng có thể đến tính năng từ Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) > BetterDocs > Multiple KB.

Bạn có thể chọn từ bất kỳ bố cục nào trong số hai bố cục.

Bên cạnh đó, bạn sẽ nhận được các tính năng tạo kiểu độc quyền khác để tùy biến trang web tài liệu BetterDocs tương tác với khách truy cập trang web của bạn.

  • Sửa đổi màu nền
  • Thêm hình nền
  • Định cấu hình màu tiêu đề
  • Kích thước phông chữ
  • Khoảng cách nội dung, v.v.
Tùy biến giao diện trang Cơ sở kiến thức

Nhấn nút ‘Đăng‘ (Publish) để lưu tùy chỉnh

Lưu ý: Để xem thay đổi bạn tùy chỉnh ở bên hiển thị bên phải, bạn cần chọn đến đúng trang đang tùy chỉnh, ở đây là trang cơ sở kiến thức (Multiple KB)

Trang Cơ sở kiến thức