Tạo thẻ cho tài liệu – Tags

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > BetterDocs > Tags

Từ mục Add New Docs Catagories, bạn có thể tùy chỉnh:

  • Tên (Name)
  • Đường dẫn (Slug) – Nếu bạn để trống đường dẫn sẽ tự sinh
  • Chuyên Thẻ cha (Parent Docs Tag)
  • Mô tả (Description)

Sau đó, hãy nhấn vào nút Add New Tag để tạo cơ sở kiến ​​thức của bạn.

Tạo thẻ cho tài liệu