Tùy biến giao diện – Customize

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize).

Hiện tại chúng ta đang sử dụng giao diện GeneratePress. Chi tiết tùy biến giao diện xem “Tại đây