Tùy chọn kiểu nội dung cho danh sách bài viết – Blog Content Type

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) >Bố cục (Layout) > Blog.

Tại mục Kiểu nội dung (Content Type) có hai cách hiển thị nội dung bài biết ở trang Blog như sau:

  • Full Content: hiển thị toàn bộ nội dung của những bài viết.
  • Tóm tắt (Excerpt): hiện thị nội dung tóm tắt của những bài viết.
Kiểu nội dung cho danh sách bài viết