Xóa thẻ bài viết – Delete Tags

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Bài viết (Posts) > Thẻ (Tags).

Để xóa 1 Thẻ, bạn chỉ con trỏ chuột vào tên Thẻ  bạn muốn xóa, thanh chọn bên dưới sẽ mở ra, sau đó bạn ấn Xóa

Xóa thẻ bài viết