Bật thông báo đẩy

Table of Contents

Thông báo đẩy (Push notifications) là các tin nhắn ngắn bật lên trên thiết bị di động.

Thông báo đẩy được hiển thị trên màn hình khóa của thiết bị hoặc khi làm việc trong ứng dụng di động.

pushnotif1.pg

Nếu bạn nhấn vào thông báo đẩy, bạn sẽ được chuyển hướng đến công cụ hoặc phần ứng dụng di động Bitrix24 được đề cập trong thông báo.

Bật thông báo đẩy #

Khởi chạy ứng dụng Bitrix24 Mobile & gt; nhấn vào nút Menu ở góc dưới cùng bên phải > Cài đặt (Settings) > Thông báo (Notifications) > bật tùy chọn Cho phép thông báo (Allow notifications).

pushnotif2.jpg
pushnotif3.jpg

Bạn cũng có thể bật tùy chọn Sử dụng Bộ lọc thông minh . Bạn sẽ không nhận được thông báo khi sử dụng phiên bản web của Bitrix24 hoặc ứng dụng Máy tính để bàn.

Sau đó, bạn cần nhấp vào nút hồ sơ của mình ở góc trên cùng bên phải của Bitrix24 > Định cấu hình thông báo (Configure notifications).

push1.png

Bật tùy chọn Thông báo đẩy (Push notifications) (ứng dụng dành cho thiết bị di động) (mobile app)) .

push2.png

Bạn có thể định cấu hình thông báo đẩy cho các tùy chọn và công cụ cụ thể trong Chế độ nâng cao (Advanced mode).

push3.png

Nếu có nhiều tài khoản Bitrix24, bạn cần bật thông báo đẩy riêng cho từng tài khoản Bitrix24 của bạn.