Xóa ứng dụng Bitrix24 Desktop trên MacOs

Nếu bạn cố gắng xóa Bitrix24 Desktop ứng dụng trên MacOS, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:

macos1.png

Trong trường hợp này, bạn cần tắt tiện ích mở rộng Bitrix24 trong hệ thống tùy chọn.

Làm thế nào để làm điều đó? #

Open Hệ thống tùy chọn .

macos2.png

hữu ích vào Tiện ích mở rộng .

 macos3.png

Tắt tiện ích mở rộng Bitrix24.

macos4.png