Kết nối Bitrix24 Trò chuyện trực tuyến

Bạn có thể kết nối Bitrix24 Trò chuyện trực tiếp (Live Chat) với Kênh tương tác Mở và nhận được yêu cầu của khách hàng từ trang web của bạn.

Tin nhắn của khách hàng được xử lý trong Bitrix24 Messenger bởi các nhân viên được thêm vào hàng đợi Người chịu trách nhiệm của các kênh tương tác Mở.

Có ba cách để sử dụng Trò chuyện trực tuyến để giao tiếp với khách hàng của bạn:

 1. Trang công khai (không cần trang web)
 2. Thêm tiện ích trang web vào website của riêng bạn
 3. Thêm trang web tiện ích con cho trang web Bitrix24.Sites của bạn

Trang công khai #

 1. Nhấp vào Trung tâm liên hệ > Trò chuyện trực tiếp.
 2. Chọn một Kênh Tương Tác Mở mà bạn muốn kết nối Trò chuyện Trực tuyến hoặc tạo một kênh mới. Sau đó, nhấp vào Kết nối.
 3. Chỉ định địa chỉ trang công khai. Liên kết trang công khai mà bạn gửi cho khách hàng được trình bày bên dưới trường địa chỉ.
 4. Nhấp vào cài đặt trang công khai để định cấu hình:
  • Thiết kế trò chuyện – tải lên hình ảnh sẽ được sử dụng làm nền trang trò chuyện.
  • CSS tùy chỉnh – kích hoạt tùy chọn này để chỉ định đường dẫn tệp CSS hoặc mã CSS.
  • Chữ ký – kích hoạt tùy chọn này để xóa chữ ký Được cung cấp bởi Bitrix24 (khả dụng cho người đăng ký gói thương mại )
 5. Nhấp vào thông báo tùy chỉnh để chỉnh sửa văn bản mặc định trên trang công khai.
 6. Đây là những gì khách hàng của bạn nhìn thấy khi theo liên kết trang công khai:

Thêm tiện ích trang web vào website của riêng bạn #

Để thêm tiện ích trang web vào website của riêng bạn, bạn cần sao chép mã tiện ích và dán mã đó vào mã website của bạn trước thẻ </body>.

Bạn có thể tìm mã tiện ích trang web trong phần CRM > Thêm > Tiện ích Trang web. Sau đó, chọn tiện ích trang web hoặc tạo tiện ích mới:

livechat7.png

Sau đó, chọn một kênh đang mở có Trò chuyện Trực tuyến được kết nối hoặc tạo một kênh mới và sao chép mã.

livechat8.png

Ngoài ra, bạn có thể định cấu hình chế độ xem tiện ích con, vị trí trên trang, tin nhắn chào mừng, v.v.

Đọc thêm về Tiện ích trang web trong bài viết – Tiện ích con trang web: chat , biểu mẫu web và gọi lại.

Đừng quên nhấp vào Lưu.

Thêm tiện ích trang web vào trang web Bitrix24.Sites của bạn #

Theo mặc định, khi bạn tạo một trang web mới trong Bitrix24.Sites, là bạn đã có một tiện ích trang web. Nhưng trong trường hợp bạn chưa tạo một tiện ích trang web hoặc bạn muốn sử dụng tiện ích trang web khác, bạn có thể cấu hình một tiện ích trang web mới ngay lập tức.

Mở Sites > nhấp vào Hành động > Định cấu hình trang web.

widget1.png

Chọn tiện ích bạn muốn thêm vào phần Tiện ích trang web hoặc nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt để tạo tiện ích con mới.

widget2.png

Đọc thêm về cách thêm tiện ích trang web vào trang web Bitrix24.Sites của bạn trong bài viết – Thêm tiện ích trang web Kênh mở vào trang web Bitrix24.Sites .

Xin lưu ý: Bạn không thẩy test thử kết nối của Live Chat trên các trình duyệt mà bạn đã từng dùng để đăng nhập vào Bitrix24 trước đó, cũng như một người dùng đã được định danh bởi Bitrix24 thì không thể sử dụng trình Chat trên trang công khai. Thoát khởi đăng nhập và sử dụng trình duyệt ẩn danh để tiếp tục thử các kết nối này.