Kết nối Bitrix24.Network

Bitrix24.Network tập hợp tất cả người dùng Bitrix24 lại với nhau. Kết nối Bitrix24.Network với các kênh tương tác mở của Bitrix24 và giao tiếp với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp của bạn.

Kết nối Bitrix24.Network #

Đi tới Trung tâm liên hệ > Bitrix24.Network.

b24networkchannel1.png

Chọn một kênh tương tác đang mở mà bạn muốn kết nối Bitrix24.Network với hoặc tạo một kênh tương tác mới bằng cách nhấp vào Tạo kênh tương tác mở > Định cấu hình.

Nhấp vào Kết nối để kết nối Bitrix24.Network.

 b24networkchannel2.png

Điền vào biểu mẫu đã mở.

 b24networkchannel3.png
  • Tên – tên của loại trò chuyện trong danh sách liên hệ. Ngoài ra, khách hàng của bạn có thể tìm thấy cuộc trò chuyện này theo tên của nó.
  • Mô tả ngắn gọn – mô tả ngắn gọn cuộc trò chuyện của bạn để khách hàng của bạn có thể hiểu cuộc trò chuyện này nhằm mục đích gì. Mô tả này cũng được hiển thị trong danh sách liên hệ.
  • Tin nhắn chào mừng – khách hàng của bạn nhận được tin nhắn này khi họ mở cuộc trò chuyện.

Nếu bạn muốn xưng hô với khách hàng bằng tên, chỉ cần dán # USER_NAME # vào tin nhắn chào mừng.

  • Hình đại diện – tải lên một hình đại diện duy nhất để khách hàng của bạn tìm thấy cuộc trò chuyện này nhanh hơn.
  • Có thể tìm kiếm (searchable)  – bật tùy chọn này để khách hàng của bạn có thể tìm thấy cuộc trò chuyện này theo tên của nó.
  • Mã tìm kiếm – gửi mã này cho khách hàng của bạn để họ có thể tìm thấy cuộc trò chuyện này ngay cả khi tùy chọn Có thể tìm kiếm bị tắt.

Lưu cài đặt và Bitrix24 .Network đã được kết nối.

b24networkchannel4.png

Tạo kênh hỗ trợ riêng tư không thể tìm kiếm “non-searchable) #

Bạn có thể tạo một kênh hỗ trợ riêng tư không thể tìm kiếm.

Chỉ cần tắt tùy chọn Có thể tìm kiếm khi kết nối Bitrix24.Network với kênh tương tác mở Bitrix24 và chia sẻ mã tìm kiếm với khách hàng của bạn để họ có thể liên hệ với công ty của bạn hoặc kết nối với kênh của bạn thông qua API REST.

Khách hàng của bạn nhập mã vào trường tìm kiếm trong Bitirix24 Messenger và nhấp vào Tìm kiếm trong Bitrix24.Network.

 b24networkchannel5.png

Khách hàng của bạn gửi tin nhắn cho bạn qua Bitrix24 Messenger.

b24networkchannel6.png

Bạn nhận được tin nhắn của khách hàng trong Bitrix24 Messenger. Nếu khách hàng không được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu CRM, một khách hàng tiềm năng mới sẽ được tạo ra. Lịch sử tin nhắn được lưu vào biểu mẫu CRM.

b24networkchannel7.png

Tìm thêm thông tin về API REST tại Tài liệu .

Bài viết được đề xuất