Tiện ích trang web: cài đặt nâng cao

Nếu bạn đã có một tiện ích trang web được kết nối với trang web của mình và bạn muốn xác định khách hàng trong Bitrix24 Live Chat, bạn có thể sử dụng các giải pháp được liệt kê trong bài viết này.

Ví dụ: bạn có cửa hàng trực tuyến Bitrix24 và trang web Bitrix24. Khách hàng đã mua thứ gì đó trong cửa hàng trực tuyến của bạn và bây giờ truy cập trang web của bạn lần đầu tiên.

Đối với những khách hàng chưa đăng nhập vào bất kỳ dịch vụ nào của bạn, bạn có thể sử dụng biểu mẫu web CRM đặc biệt .

Dành cho khách hàng đã đăng nhập đối với bất kỳ dịch vụ nào của bạn, chúng tôi có một giải pháp thú vị hơn và khách hàng của bạn sẽ không cần phải điền lại vào biểu mẫu liên hệ.

Cách hoạt động #

Bạn có thể thêm một JavaScript đặc biệt mã đến trang mà tiện ích con trang web của bạn được kết nối với.

Nói chung, mã này trông giống như sau:

<script type="text/javascript">
window.addEventListener('onBitrixLiveChat', function(event)
{
	var widget = event.detail.widget;

	// 1. Setting external user authentication
	...
	
	// 2. Setting custom data
	...
	
	// 3. Event handling
	...
	
});
</script>

Làm việc với tiện ích con của trang web :

 • widget.open () – mở tiện ích con;
 • widget.close () – đóng tiện ích con;
 • widget.subscribe () – đăng ký sự kiện;
 • widget.setUserRegisterData () – đặt xác thực người dùng bên ngoài;
 • widget.setCustomData () – đặt dữ liệu tùy chỉnh;

1. Đặt xác thực người dùng bên ngoài #

<script type="text/javascript">
window.addEventListener('onBitrixLiveChat', function(event)
{
	var widget = event.detail.widget;

	// Settings external user authentication
	widget.setUserRegisterData({
		'hash': '12b42ebcec7e3c26a313272c26efddbd',
		'name': 'John',
		'lastName': 'Smith',
		'avatar': 'http://files.smith.com/images/avatar-john.jpg',
		'email': 'john@smith.com',
		'www': 'https://bitrix24.com',
		'gender': 'M',
		'position': 'Loyal Customer'
	});
	
});
</script>

Lưu ý :
hash là trường đặc biệt “thay thế” xác thực. Mã này phải là định dạng MD5 và duy nhất trong Bitrix24 của bạn. Ví dụ: md5 (USER_ID + _website_address_ + _secret_code_)

2. Đặt dữ liệu tùy chỉnh #

Bạn có thể đặt dữ liệu tùy chỉnh bằng cách sử dụng các khối đặc biệt:

<script type="text/javascript">
window.addEventListener('onBitrixLiveChat', function(event)
{
	var widget = event.detail.widget;

	// Setting custom data (get published at the beginning of a new conversation, extended format)
	widget.setCustomData([
		{"USER": {
			"NAME" : "John Smith",
			"AVATAR" : "http://files.smith.com/images/avatar-john.jpg",
		}},
		{"GRID": [
			{
				"NAME" : "E-mail",
				"VALUE" : "john@smith.com",
				"DISPLAY" : "LINE",
			},
			{
				"NAME" : "Customer ID",
				"VALUE" : "12234",
				"COLOR" : "#ff0000",
				"DISPLAY" : "LINE"
			},
			{
				"NAME": "Website",
				"VALUE": location.hostname,
				"DISPLAY": "LINE"
			},
			{
				"NAME": "Page",
				"VALUE": "[url="+location.href+"]"+(document.title || location.href)+"[/url]",
				"DISPLAY": "LINE"
			},
		]}
	]);
	
});
</script>

Để xuất bản dữ liệu ở định dạng văn bản, bạn có thể sử dụng cấu trúc đơn giản hóa. Trong văn bản, bạn có thể sử dụng các thẻ HTML: BR URL .

<script type="text/javascript">
window.addEventListener('onBitrixLiveChat', function(event)
{
	var widget = event.detail.widget;

	widget.setCustomData("[b]John Smith[/b] (john@smith.com)");

});
</script>

Đọc thêm về khối và cách sử dụng chúng trong Nền tảng Bitrix24 Bot khóa học .

3. Xử lý sự kiện #

<script type="text/javascript">
window.addEventListener('onBitrixLiveChat', function(event)
{
	var widget = event.detail.widget;

	// Event handling	
	widget.subscribe({
		type: BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.EVENT_SUBSCRIPTION_TYPE,
		callback: function(data) {
		// any command
		...
		}
	});
	
});
</script>
 • BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.configLoaded – sự kiện “thông tin về kênh mở đã được tải”.
 • BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.widgetOpen – sự kiện “widget đã được mở”.
 • BX.LiveChatWidget.SubscriptionType. widgetClose – sự kiện “widget đã bị đóng”.
 • BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.sessionStart – sự kiện “cuộc trò chuyện đã được bắt đầu” .
  Ví dụ về kết quả:{sessionId: 123}
 • BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.sessionOperatorChange – Sự kiện “tác nhân đã được thay đổi”.
  Ví dụ về kết quả:{operator: {name: ”, firstName: ”, lastName: ”, workPosition: ”, avatar: ”, online: false}}
 • BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.sessionFinish – sự kiện “cuộc trò chuyện đã kết thúc”.
  Ví dụ về kết quả:{sessionId: 123}
 • BX.LiveChatWidget. SubscriptionType.operatorMessage – sự kiện “đại lý đã gửi tin nhắn”.
  Ví dụ về kết quả:{id: “44609041”, chatId: 711773, senderId: 1246, receiverId : “chat711773”, ngày: “2018-11-22T20: 17: 57.000Z”, văn bản: “xin chào!”}
 • BX.LiveChatWidget.SubscriptionType. userForm – sự kiện “khách hàng đã điền vào biểu mẫu web”.
  Ví dụ về kết quả:{form: “welcome”, fields: {name: “”, phone: “”, email: “”}} // welcome | offline | history
 • BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.userMessage – “khách hàng đã gửi một thông báo “sự kiện.
  Ví dụ về kết quả:{id: 123, text:” hi! “}
 • BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.userVote – sự kiện “khách hàng đã xếp hạng cuộc trò chuyện”.
  Ví dụ về kết quả:{vote: “like”} // like|dislike
 • BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.every – kết quả của tất cả các sự kiện có thể được chỉ định cùng một lúc trong sự kiện này.
  Loại sự kiện  every hơi khác một chút:
<script type="text/javascript">
window.addEventListener('onBitrixLiveChat', function(event)
{
	var widget = event.detail.widget;

	widget.subscribe({
		type: BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.every,
		callback: function(event) {
			if (event.type == BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.configLoaded)
			{
				widget.open();
			}
		}
	});
	
});
</script>
 • Ví dụ về kết quả:{type: “userVote”, data: {vote: “like”}}type hiển thị cho bạn loại sự kiện, data – dữ liệu sự kiện (ví dụ về những dữ liệu này được đưa ra ở trên).

Mã JavaScript cuối cùng của bạn có thể bao gồm 3 phần, tùy theo nhu cầu của bạn.

Ví dụ:

<script type="text/javascript">
window.addEventListener('onBitrixLiveChat', function(event)
{
	var widget = event.detail.widget;
	
	// Setting external user authentication
	widget.setUserRegisterData({
		'hash': '12b42ebcec7e3c26a313272c26efddbd',
		'name': 'John',
		'lastName': 'Smith',
		'avatar': 'http://files.smith.com/images/avatar-john.jpg',
		'email': 'john@smith.com',
		'www': 'https://bitrix24.com',
		'gender': 'M',
		'position': 'Loyal Customer'
	});	

	// Setting custom data (get published at the beginning of a new conversation, extended format)
	widget.setCustomData([
		{"USER": {
			"NAME" : "John Smith",
			"AVATAR" : "http://files.smith.com/images/avatar-john.jpg",
		}},
		{"GRID": [
			{
				"NAME" : "E-mail",
				"VALUE" : "john@smith.com",
				"DISPLAY" : "LINE",
			},
			{
				"NAME" : "Customer ID",
				"VALUE" : "12234",
				"COLOR" : "#ff0000",
				"DISPLAY" : "LINE"
			},
			{
				"NAME": "Website",
				"VALUE": location.hostname,
				"DISPLAY": "LINE"
			},
			{
				"NAME": "Page",
				"VALUE": "[url="+location.href+"]"+(document.title || location.href)+"[/url]",
				"DISPLAY": "LINE"
			},
		]}
	]);
		
	widget.subscribe({
		type: BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.every,
		callback: function(event) {
			if (event.type == BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.configLoaded)
			{
				widget.open();
			}
		}
	});	
	
});
</script>

4. Tùy chỉnh các cụm từ được sử dụng trong tiện ích trang web #

Bạn có thể tùy chỉnh các cụm từ được sử dụng trong Tiện ích trang web Bitrix24.

Sử dụng mã JavaScript để làm điều đó:

<script>
window.addEventListener('onBitrixLiveChat', function(event)
{
	var widget = event.detail.widget;

	widget.subscribe({
		type: BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.configLoaded,
		callback: function() 
		{
			widget.addLocalize({VARIABLE: 'New Text'});				
		}
	});
	
});
</script>

Đọc thêm trong bài viết – Tùy chỉnh các cụm từ được sử dụng trong tiện ích con của trang web .

5. Ẩn biểu mẫu thông tin liên hệ #

Bạn có thể ẩn biểu mẫu thông tin liên hệ:

 form.jpg

Sử dụng mã JavaScript để làm điều đó:

<script>window.addEventListener('onBitrixLiveChat', function(event)
{
 var widget = event.detail.widget;
 widget.mutateTemplateComponent('bx-livechat-form-welcome', { template: '<div></div>'});
});</script>

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.