Thêm khối vào tất cả các trang

Đôi khi bạn cần thêm một số khối vào tất cả các trang web. Bạn có thể làm điều đó bằng cách cấu hình Mẫu trang web trong phần Tùy chọn trang web .

Cách thực hiện điều này #

Ví dụ: hãy tạo hai trang: một trang có chân trang và trang còn lại có đầu trang. Các trang này sẽ được sử dụng làm khu vực mẫu khi cấu hình mẫu trang web.

  • Tiêu đề. 
  • Chân trang. 

Khu vực mẫu  có thể bao gồm nhiều khối. Không cần thiết phải xuất bản các trang được sử dụng làm khu vực mẫu.

Sau đó, nhấp vào Cài đặt> Tùy chọn trang> Khác> Mẫu trang > chọn mẫu trang web > chọn các trang sẽ được sử dụng làm khu vực mẫu.

blockstoallpages3.png

Lưu thay đổi. Các khu vực mẫu này sẽ được thêm vào tất cả các trang khác.

 blockstoallpages4.png

Cấu hình một mẫu trang #

Bạn có thể định cấu hình mẫu cho một trang riêng biệt sẽ khác với mẫu trang web. Nhấp vào Cài đặt> Tùy chọn trang> Khác > nhấp vào Áp dụng cho trang này trong phần Mẫu trang > chọn một mẫu.

blockstoallpages5.png

Bạn có thể chỉnh sửa các khu vực mẫu đã chọn cho mỗi trang. Những thay đổi này sẽ chỉ được áp dụng cho trang đã chọn.

Các bài viết được đề xuất: