Thay đổi thiết kế trong các trang và cửa hàng Bitrix24

Table of Contents

Bitrix24 có một công cụ để thay đổi thiết kế của các trang web và cửa hàng trực tuyến. Cài đặt thiết kế trang web áp dụng cho tất cả các khối trên tất cả các trang, trừ khi bạn thay đổi thiết kế khối theo cách thủ công.

Để thay đổi thiết kế, hãy chọn trang web hoặc cửa hàng trực tuyến từ danh sách và nhấp vào Cài đặt thiết kế .

design_settings.jpg

Cài đặt thiết kế #

Trên trang cài đặt, có một khối nhỏ với văn bản, tiêu đề và nút. Bạn sẽ thấy các yếu tố thay đổi khi bạn đặt cài đặt thiết kế.

site_design.jpg

Một số khối có kiểu màu định sẵn. Cài đặt thiết kế sẽ không áp dụng cho chúng.

Các chủ đề màu thay đổi màu sắc của các nút và một số yếu tố khác như delimiter văn bản, tùy thuộc vào khối.

custom_color.jpg
color_theme_example.jpg

Bạn có thể thêm chủ đề màu sắc của bạn chỉ trên kế hoạch thương mại .

Màu của văn bản và tiêu đề có thể được thay đổi trong các khối sau:

text_color.jpg
text_color_example.jpg

Phông chữ của văn bản và tiêu đề có thể được thay đổi theo các khối sau:

font.jpg
size.jpg

Nếu bạn muốn thay đổi nền của trang hiện tại, hãy đánh dấu chọn bên cạnh Nền trang tùy chỉnh và tải hình ảnh lên.

upload_image.jpg
background.jpg