Tích hợp điện thoại & CRM

Tích hợp CRM & Điện thoại hoạt động như thế nào #

Khi cuộc gọi được thực hiện – cho cả cuộc gọi đến và cuộc gọi đi – hệ thống đang tìm kiếm số điện thoại này trong cơ sở dữ liệu CRM.

Trong trường hợp nếu bạn đã chỉ định số này trong thông tin chi tiết của khách hàng (trường “điện thoại”), cuộc gọi sẽ tự động liên kết với mục CRM tìm thấy. Bạn sẽ có thể xem chi tiết của hồ sơ CRM được liên kết trong cửa sổ cuộc gọi, (tên liên hệ, người chịu trách nhiệm, các hoạt động hiện tại) hoặc tạo  Thỏa thuận hoặc Hóa đơn – nó sẽ được mở trong một cửa sổ trình duyệt riêng biệt. Nếu bạn muốn thêm một số ghi chú vào cuộc gọi, hãy sử dụng tùy chọn Nhận xét .

Sau khi cuộc gọi hoàn tất, bạn sẽ có thể xem chi tiết cuộc gọi trong Dòng hoạt động của hồ sơ CRM . Thực tế cuộc gọi cũng sẽ được ghi lại trong  Lịch sử của hồ sơ CRM.

Định cấu hình tích hợp CRM #

Nhấp vào Điện thoại> Định cấu hình số > chọn một số/PBX > nhấp vào Tích hợp CRM :

 telcrmintegration1.png

Nếu không tìm thấy số trong CRM – bạn có thể làm cho hệ thống tự động tạo khách hàng tiềm năng mới trong trường hợp này hoặc đề nghị người dùng tạo hồ sơ CRM mới trong cửa sổ cuộc gọi.

Tự động thay đổi người dùng Bitrix24 chịu trách nhiệm về khách hàng tiềm năng khi chuyển tiếp cuộc gọi theo cách thủ công – khi cuộc gọi được chuyển tiếp đến người dùng khác – người dùng này tự động được chỉ định làm người dùng chịu trách nhiệm của khách hàng tiềm năng này.