Thông báo số dư điện thoại thấp

Bitrix24 tự động thông báo cho quản trị viên khi số dư điện thoại Bitrix24 thấp. Có hai loại thông báo cho hai nhóm quản trị viên khác nhau:

  1. Quản trị viên thứ nhất

Hệ thống tính tỷ lệ chi tiêu trung bình trong bảy ngày qua và nếu số dư điện thoại hiện tại không đủ cho hai “ngày trung bình” nữa, quản trị viên đầu tiên nhận được email sau:

Xin chào!

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ điện thoại của Bitrix24.

Với tỷ lệ chi tiêu hiện tại, số dư của bạn có thể về 0 sau hai ngày. Bạn sẽ không thể thực hiện cuộc gọi hoặc sử dụng toàn bộ các dịch vụ điện thoại.

Để đảm bảo các dịch vụ điện thoại không bị gián đoạn, vui lòng nạp tiền vào tài khoản của bạn tại youraccountaddress.bitrix24.com/telephony/. Bạn sẽ tìm thấy bảng phân tích chi tiết về chi phí cuộc gọi tại trang “Số dư và thống kê”.

Trân trọng!
Nhóm Bitrix24

2. Quản trị viên khác

  • Nếu bạn đã thuê số điện thoại hoặc có bất kỳ cuộc gọi nào được thực hiện trong vòng năm ngày và số dư thấp hơn 6 đô la, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo màu đỏ về số dư thấp ở đầu trang cho tất cả quản trị viên của tài khoản Bitrix24.