Số máy nội bộ riêng cho cho nhân viên (Extension numbers for employees)

Định cấu hình số máy nói bộ riêng cho nhân viên của bạn. Khách hàng của bạn sẽ có thể gọi cho một nhân viên cụ thể bằng cách quay số máy riêng của nhân viên đó. Ngoài ra, nó cho phép chuyển tiếp cuộc gọi từ nhân viên này sang nhân viên khác.

Cách định cấu hình số máy nhánh #

Trong Bitrix24: #

  1. Nhấp vào Điện thoại> Kết nối> Định cấu hình điện thoại> Người dùng điện thoại> chọn một nhân viên > nhấp vào nút menu tác vụ > Định cấu hình và chỉ định số máy
    nội bộ riêng của nhân viên.Bạn cần có đủ quyền truy cập để định cấu hình số máy nhánh. Theo mặc định, quản trị viên có các quyền truy cập này.
  2. Hoặc bạn có thể chỉ định số máy nội bộ riêng của nhân viên bằng cách chỉnh sửa hồ sơ của người dùng:

Điện thoại SIP: #

Nếu nhân viên sử dụng điện thoại SIP, bạn cần chọn Đã kết nối trong Điện thoại SIP phần khi định cấu hình số máy nhánh trong Bitrix24. Ngoài ra, hãy sử dụng dữ liệu được cung cấp trong phần này để cấu hình điện thoại. Mật khẩu có thể được chỉnh sửa.

extension3.png

Khi nhân viên bị sa thải, điện thoại SIP sẽ bị ngắt kết nối với người dùng này và số máy nội bộ riêng được chỉ định sẽ không hoạt động (bạn có thể sử dụng số máy nhánh này cho người dùng khác). Các cuộc gọi sẽ không được chuyển tiếp đến số này.

Một số máy nội bộ riêng của nhân viên không được chứa nhiều hơn bốn chữ số.

Các cuộc gọi từ bên ngoài đến số máy nội bộ #

Để gọi đến một nhân viên cụ thể, khách hàng của bạn cần quay số điện thoại > quay số hoặc # > tiện ích mở rộng của nhân viên.

Nếu IVR được bật , tiện ích mở rộng sẽ được xử lý trước khi xử lý các nút hành động của menu thoại.

Bạn cần định cấu hình Giữ nhạc: Lời chào để xử lý chính xác các số máy nội bộ riêng của nhân viên.

Cuộc gọi nội bộ và chuyển tiếp cuộc gọi #

Có hai cách mà nhân viên Bitrix24 của bạn có thể gọi cho nhau bằng các công cụ của Bitrix24:

  • Thông qua Bitrix24 Messenger Web, Desktop và Mobile app bằng công nghệ WebRTC.
  • Bằng cách quay số máy nội bộ riêng của nhân viên.

Khách hàng có thể gọi cho nhân viên cụ thể hoặc cuộc gọi có thể được chuyển tiếp cho nhân viên này nếu người dùng đã chỉ định một số máy lẻ và tùy chọn Xử lý số máy lẻ được bật cho số này trong Định tuyến cuộc gọi đến phần.

Quan trọng: các cuộc gọi nội bộ không được ghi âm.

Đọc thêm trong bài viết – Cuộc gọi nội bộ giữa các nhân viên .