Cuộc gọi đến số máy nhánh của nhân viên (Calls to extension numbers)

Cuộc gọi đến số máy nhánh của nhân viên #

Bạn có thể định cấu hình số máy lẻ cho nhân viên của mình. Khách hàng của bạn sẽ có thể gọi cho một nhân viên cụ thể bằng cách quay số máy lẻ của nhân viên đó. Trong biểu mẫu phần tử CRM, bạn cũng có thể điền vào trường số điện thoại của khách hàng cùng với số máy nhánh và gọi trực tiếp cho khách hàng.

Số máy nhánh của nhân viên #

Bạn có thể chỉ định số máy nhánh của nhân viên. số máy nhánh trong hồ sơ của nhân viên.

extensions1.jpg

Bạn cũng có thể đi tới phần Điện thoại > Định cấu hình điện thoại> Người dùng điện thoại > chọn người dùng > nhấp vào nút hamburger > Định cấu hình > chỉ định số máy
lẻ .

extensions2.jpg

Số máy nhánh không được chứa nhiều hơn bốn chữ số (XXXX) .

Đừng quên bật tùy chọn Xử lý số máy lẻ trong phần Định tuyến cuộc gọi đến của cài đặt số.

 extensions3.jpg

Sau khi nghe nhạc chào mừng , khách hàng có thể quay số máy lẻ mà họ biết.

Để gọi cho một nhân viên cụ thể, khách hàng của bạn cần quay số điện thoại > quay số hoặc (tùy thuộc vào loại điện thoại mà khách hàng của bạn sử dụng) > số máy lẻ của nhân viên.

Chúng tôi không đảm bảo cuộc gọi trực tiếp không có lỗi đến nhân viên của Bitrix24 nếu số máy nhánh được phân tách khỏi số chính bằng ký hiệu (dấu phẩy).

Đọc thêm trong bài viết – Số máy nhánh dành cho nhân viên .

Số máy nhánh của khách hàng #

Bạn có thể lưu số điện thoại của khách hàng vào biểu mẫu phần tử CRM cùng với số máy nhánh. Để làm điều đó, hãy nhập ký hiệu (dấu chấm phẩy) sau số điện thoại của khách hàng > chỉ định số máy nhánh .

extensions4.jpg

Cuộc gọi đi đến một số như vậy cũng được Bitrix24 Telephony hỗ trợ.

 extensions5.jpg

Được khuyến nghị bài viết: