Cập nhật Bản Tin

Chúng tôi đã cập nhật Bảng Tin. Giờ đây, các tin nhắn đã ghim không tích lũy trong một danh sách lớn mà được thu gọn vào một cửa sổ duy nhất. Chúng tôi cũng đã thêm biểu tượng cảm xúc có thể được sử dụng trong tin nhắn Bản Tin và trong nhận xét.

Đang thu gọn tin nhắn đã ghim #

Trước đây, các tin nhắn được ghim chồng chất trên trang và cản trở việc đọc các bài đăng mới trong Nguồn cấp dữ liệu.

pinned messages.png

Bây giờ nếu bạn ghim nhiều hơn hai bài viết, chúng sẽ được thu gọn và không ảnh hưởng đến công việc của bạn.

collapsed messages.png

Biểu tượng cảm xúc mới trong Bản Tin và nhận xét #

Một biểu tượng cảm xúc mới có sẵn để bạn thêm vào bài đăng trên Bản Tin của mình hoặc nó cũng có thể được thêm vào nhận xét trong ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn.

facepalm.png