Tạo phân khúc khách hàng mới

Phân khúc khách hàng là một thực thể cơ bản trong Tiếp thị CRM của Bitrix24. Nó đại diện cho một nhóm khách hàng, có thể được chọn thông qua một bộ lọc ưu tiên từ CRM. Ngoài ra, dữ liệu khách hàng có thể được lấy từ Danh sách tùy chỉnh mà bạn có thể tạo bằng cách nhập thủ công e-mail và số điện thoại.

Sau khi nhập dữ liệu cần thiết, bạn có thể gửi tin nhắn, chiến dịch e-mail và hiển thị quảng cáo cho các phân đoạn cụ thể, tức là các nhóm khách hàng.

Có ba loại phân khúc có sẵn trong Tiếp thị CRM:

– Sẵn sàng – các nhóm được thiết lập trước không yêu cầu định cấu hình bổ sung. Ví dụ: họ có thể có những tên như “khách hàng không có giao dịch” hoặc “tất cả khách hàng và khách hàng tiềm năng”.

– Động – số lượng khách hàng trong các nhóm này thay đổi theo thời gian, dựa trên một điều kiện đã chọn, ví dụ: “những khách hàng đã mua xe trong tháng này” hoặc “những khách hàng đã liên hệ với chúng tôi qua điện thoại trong tuần này”.

– Tĩnh – cho những điều này phân đoạn, bạn nhập danh sách liên hệ của mình và danh sách này không thay đổi theo thời gian.

Cách tạo Phân khúc #

Chuyển đến Tiếp thị CRM (CRM Marketing) – Phân đoạn (Segment) để xem các phân đoạn có sẵn. Nhấn vào mục trình đơn Tạo phân đoạn (Create segement):

Trong biểu mẫu tạo phân khúc này, bạn có thể sử dụng bộ lọc và chọn khách hàng và khách hàng tiềm năng cần thiết (khách hàng bao gồm địa chỉ liên hệ và công ty). Sau khi các điều kiện bộ lọc được áp dụng, bạn sẽ thấy có bao nhiêu địa chỉ liên hệ nằm trong bộ lọc đã chọn.

Đồng thời, bạn có thể xóa các địa chỉ liên hệ không mong muốn vào danh sách đen trên trang Tiếp thị CRM (CRM Marketing) – Danh sách đen (Black list). Các chiến dịch tiếp thị CRM sẽ không được thực hiện cho các địa chỉ này.

Xin lưu ý rằng bạn có thể sử dụng các trường người dùng cho các phân đoạn như vậy. Nó mang lại nhiều cơ hội – ví dụ: bạn có thể tạo một trường để lưu trữ dữ liệu về chiếc xe hơi yêu thích của khách hàng và giảm giá đặc biệt cho tất cả những khách hàng cũng thích những chiếc xe như vậy và do đó có thể trở thành người mua thực sự.

Lỗi “Bộ lọc deal pipeline không được chỉ định” #

Nếu bạn gặp lỗi “Bộ lọc deal pipeline” không được chỉ định, chỉ cần nhấp vào trường Khách hàng (client) > chọn một deal pipeline hoặc một số deal pipeline > nhấp vào Tìm kiếm (Search).

dealpipeline1.jpg