Quyền truy cập lịch làm việc

Bạn có thể định cấu hình quyền truy cập vào lịch làm việc và bản ghi thời gian làm việc trong phần Thời gian và báo cáo (Time and Reports) > Quyền truy cập (Access Permissions).

Trước tiên, bạn cần thêm một vai trò và sau đó chỉ định vai trò đó cho người dùng.

Cách thêm một vai trò mới vai trò #

Nhấp vào Thêm (Add) trong phần Vai trò (Roles).

Chỉ định tên vai trò và quyền truy cập cho vai trò này.

Nếu bạn bật tùy chọn Người dùng có thể chỉnh sửa cài đặt, người dùng có vai trò này sẽ có thể định cấu hình cài đặt quyền truy cập.

Cách gán vai trò cho người dùng #

Nhấp vào Thêm quyền truy cập (Add access permission) và chọn người dùng hoặc phòng ban.

Gán vai trò cho những người dùng hoặc phòng ban đã chọn và nhấp vào Lưu (Save).