Báo cáo công việc

anh ta/cô ấy sẽ có thông báo nói về điều đó trên trang Báo cáo công việc:

workreports5.jpg

Có một số dữ liệu sẽ được tự động thêm vào báo cáo công việc:

  • Dữ liệu được thêm vào công cụ Tóm tắt hàng ngày bằng cách sử dụng tùy chọn Quản lý thời gian.
  • Tất cả nhiệm vụ đã được hoàn thành trong kỳ báo cáo. Bạn cũng có thể thêm nhiệm vụ vào báo cáo theo cách thủ công bằng cách nhấp vào nút chọn từ danh sách.

Các sự kiện mà nhân viên chưa xác nhận tham gia, sẽ không được thêm vào báo cáo công việc.

Bạn có thể nhấp vào nút Hoãn lại một giờ trước khi gửi báo cáo công việc. Mẫu báo cáo công việc sẽ được hiển thị lại sau một giờ nữa. Sau khi gửi báo cáo công việc, bạn và người giám sát của bạn sẽ được thông báo về nó trong Dòng hoạt động.

Chỉ có thể gửi Báo cáo công việc nếu nhân viên được chọn đã sử dụng tùy chọn Quản lý thời gian trong khoảng thời gian báo cáo được chỉ định.

Tùy chọn Báo cáo công việc chỉ dành cho người đăng ký Gói chuyên nghiệp (Professional).

Tìm hiểu thêm tại đây – Bảng giá trên nền tảng đám mây Bitrix24.