Ping tin nhắn trong Công việc (Ping messages in Tasks)

Thông báo ping (ping annoucement) là các nhận xét hệ thống xuất hiện sau khi thời hạn tác vụ được thay đổi hoặc người chịu trách nhiệm tác vụ, người quan sát và người tham gia được thay đổi. Tin nhắn ping giúp theo dõi tác vụ và đọc tất cả các cập nhật mới nhất về tác vụ.

Trước đây , có rất nhiều thông báo hệ thống cùng với nhận xét của nhân viên. Khá khó để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

ping1.jpg

Bây giờ , bạn chỉ có thể xem nhận xét của các nhân viên tham gia vào tác vụ. Tất cả các thông báo hệ thống hiện đã bị ẩn, nhưng bạn luôn có thể xem chúng bằng cách nhấp vào nút Hiển thị ping .

ping2.jpg

Thông báo ping (ping annoucement) chỉ hiển thị cho những nhân viên đó tham gia vào tác vụ mà họ có ý nghĩa. Ví dụ: nhận xét của hệ thống về tác vụ quá hạn chỉ được hiển thị cho người chịu trách nhiệm và người tham gia . Nhận xét của hệ thống bị ẩn khỏi các nhân viên khác tham gia vào tác vụ.

ping3.jpg