Lập kế hoạch khối lượng công việc của nhân viên (Employee Workload Planning)

Bên cạnh phần Tải nhóm , bạn cũng có thể sử dụng Tác vụ báo cáo để theo dõi thời gian dành cho các công việc.

Bạn có thể ước tính lượng thời gian cần dành cho một công việc và sau khi hoàn thành, hãy so sánh với thời gian thực sự đã dành.

Báo cáo Theo dõi Nguồn lực của Nhân viên cho biết mất bao lâu để mỗi nhân viên hoàn thành các nhiệm vụ đã bật theo dõi nguồn lực. Báo cáo có thể được chia nhỏ theo các dự án.

Khi tạo hoặc chỉnh sửa một công việc, hãy nhấp vào hộp kiểm “Theo dõi thời gian đã sử dụng” và đặt khoảng thời gian ước tính cho công việc đó.

Nếu bạn muốn thực hiện một số sửa đổi đối với báo cáo Theo dõi nguồn nhân viên, vui lòng sao chép báo cáo trước. Các sửa đổi của bạn sẽ được lưu dưới dạng bản sao báo cáo, khi các báo cáo mặc định vẫn ở định dạng ban đầu.

Trình hướng dẫn báo cáo sẽ hiển thị các điều kiện báo cáo Theo dõi Tài nguyên Nhân viên có thể được sửa đổi. Sử dụng tùy chọn Thêm để thêm các trường nhiệm vụ vào các cột báo cáo. Đọc thêm về trình hướng dẫn báo cáo tại đây .

Xin lưu ý rằng nhân viên của bạn nên sử dụng tùy chọn Start Time Tracker khi thực hiện các công việc để tính toán thời gian dành cho công việc.