Chuyển bài đăng trong Bản Tin thành một tác vụ

Bản Tin  là một nơi tuyệt vời để thảo luận về các ý tưởng. Bạn có thể chuyển đổi bài đăng hoặc nhận xét trên bản tin thành một công việc. Nhấp vào Thêm> Tạo tác vụ . Nội dung của bài đăng/nhận xét sẽ được tự động chèn vào tác vụ mới tạo.

 create_task.png

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, một nhận xét tự động sẽ xuất hiện bên dưới bài đăng bản tin, thông báo cho tất cả những người dùng có liên quan rằng tác vụ đã được thêm vào. Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào nút Xem ở góc trên cùng bên phải để xem tác vụ đã tạo:

task created.png

Bạn có thể tìm thấy công việc này trong số các công việc khác trong phần Công việc .

task list.png

Tác vụ đã tạo sẽ không có thời hạn. Người đã chuyển đổi một bài đăng/nhận xét thành một tác vụ sẽ chịu trách nhiệm cho tác vụ này. Vì vậy, có thể bạn sẽ muốn chỉnh sửa tác vụ sau khi chuyển đổi thành công.