Sử dụng các biểu thức trong tham số hoạt động

Để mang lại tính linh hoạt tối đa, các tham số hoạt động cho phép sử dụng các biểu thức đặc biệt có giá trị được tính toán tại thời gian chạy. Để chỉ định rằng giá trị tham số là một biểu thức, hãy sử dụng ký hiệu giống Excel – nghĩa là bắt đầu giá trị bằng dấu “bằng”: . Nói cách khác: một biểu thức là bất kỳ thứ gì được thêm vào trước bằng một dấu bằng .

Ví dụ:

=6^2 + {=Document:PROPERTY_NUM}/2

=if({Document:ID}=5, "text1", "text2")

Một tham số chỉ có thể sử dụng một biểu thức. Để sử dụng nhiều biểu thức trong một tham số, hãy sử dụng toán tử nối (&) và đặt văn bản trong biểu thức trong dấu ngoặc kép (") nếu cần.

Ví dụ :

="Reply:" & (1+3)

="Author: " & {=Document:CREATED_BY} & ", " & "Deadline: " & Dateadd({=Document:DATE_CREATE}, "1d")

Như bạn sẽ thấy bên dưới, cú pháp của các toán tử và hàm trong biểu thức phần lớn dựa trên cú pháp của các

toán tử và hàm trong PHP. Có thể sử dụng các toán tử và hàm sau.

 • – thêm hai giá trị;
 • – – trừ giá trị thứ hai với giá trị đầu tiên;
 • – nhân hai giá trị;
 • / – chia giá trị đầu tiên cho giá trị thứ hai;
 • – gán (tức là trả về) biểu thức kết quả;
 • <> – không bằng;
 • – ít hơn;
 • – nhiều hơn;
 • <= – nhỏ hơn hoặc bằng;
 • >= – nhiều hơn hoặc bằng;
 • () – dấu ngoặc tròn;
 • – toán tử nối. Trả về một chuỗi mới là chuỗi bên trái cộng với chuỗi bên phải;
 • – power;
 • – phần trăm;
 • true – Boolean true ;
 • false – Boolean false ;
 • and – Boolean VÀ;
 • or – Boolean OR;
 • not – Boolean NOT;
 • min – trả về giá trị nhỏ nhất trong hai giá trị;
 • abs – trả về giá trị tuyệt đối của một đối số;
 • dateadd – thêm khoảng thời gian được truyền làm đối số thứ hai vào ngày được chỉ định làm đối số đầu tiên.Cú pháp: = dateadd ([ngày ban đầu], [khoảng thời gian])Có thể sử dụng các đơn vị sau trong khoảng thời gian: year năm tháng tháng day days ,
  hours hours , <mã> phút , phút phút giây giây </mã>. Các đơn vị không phân biệt chữ hoa chữ thường.Ví dụ:= Dateadd ({= Document: DATE_CREATE}, "-2ngày")= Dateadd ({= Document: DATE_CREATE}, "2 ngày 3 phút")
 • dateiff - Trả về sự khác biệt giữa hai ngày.Cú pháp: = dateiff ([date1], [date2], [difference_display_format]) ;Sự khác biệt có thể được hiển thị trong các đơn vị khác nhau .Ví dụ: = dateiff ({= Variable: Variable1}, {= Variable: Variable2}, '% m tháng,% d ngày')
 • if - chỉ định một điều kiện;Cú pháp: = if ([condition], [biểu thức nếu đúng], [biểu thức nếu sai])Ví dụ:= if ({= Variable: Variable1_printable} & gt; 0, "yes", "no")
 • intval - trả về số nguyên của giá trị được truyền dưới dạng tham số;Ví dụ: = intval ("234j4hv5jhv43v53jk4vt5hj4") trả về 234 vì giá trị bắt đầu bằng số này và ký tự ngay sau “4” không phải là số.
 • substr - trả về một phần của chuỗi như được chỉ định bởi hai tham số cuối cùng. Xem http://www.php.net/manual/en/ Chức năng.substr.php để biết chi tiết.

Chú ý! Nếu một biểu thức có lỗi, biểu thức đó sẽ không được đánh giá và sẽ được hiển thị dưới dạng văn bản.

Xin lưu ý rằng tất cả các tư vấn và hỗ trợ về thiết lập quy trình kinh doanh được cung cấp độc quyền bởi đối tác Bitrix24 địa phương

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.