Hành động: Drive

Sao chép/Di chuyển trên Drive #

Hành động sao chép hoặc di chuyển các phần tử trên Drive.

Các thông số hành động #

Đối tượng nguồn (Source object) – tệp hoặc thư mục sẽ được sao chép/di chuyển.

Tệp hoặc thư mục trên Drive (Drive file or folder) – ví dụ: bạn có thể chỉ định dữ liệu bổ sung cho hành động , ID của thư mục đã tạo trước đó.

Thao tác (Operation) – chọn thao tác sẽ được thực hiện: Di chuyển (Move) hoặc Sao chép (Copy).

Tới (To) – một số tùy chọn có sẵn:

 • Ổ đĩa người dùng (User Drive) – chỉ định người dùng có phần tử ổ đĩa sẽ được di chuyển hoặc sao chép.
 • Drive nhóm mạng xã hội (Social network group Drive) – chọn một nhóm làm việc/ổ đĩa dự án mà phần tử sẽ được di chuyển hoặc sao chép tới đó.
 • Public Drive (Public Drive) – phần tử sẽ được di chuyển hoặc sao chép vào Company Drive.
 • Thư mục Drive (Drive folder) – chọn thư mục mà phần tử sẽ được sao chép hoặc di chuyển.

Chạy với tư cách (Run as) – chọn người dùng sẽ được hiển thị là người đã thực hiện hành động.

Tạo thư mục trên Drive #

Hành động tạo một thư mục trên Drive.

Thông số hành động #

Tạo trong (Create in)  – nơi một thư mục mới sẽ được tạo. Một số tùy chọn có sẵn:

 • Ổ đĩa người dùng (User Drive) – chỉ định một người dùng trên Drive, một thư mục mới sẽ được tạo.
 • Mạng xã hội ổ nhóm (Social network group Drive) – chọn ổ nhóm làm việc/dự án nơi một thư mục mới sẽ được tạo.
 • Ổ đĩa chung (Public Drive) – một thư mục mới sẽ được tạo trên Ổ đĩa công ty.
 • Thư mục Drive (Drive folder) – bạn có thể tạo một thư mục mới bên trong thư mục hiện có.

Tên thư mục (Folder name) – chỉ định tên thư mục mới.

Được tạo bởi (Created by) – chọn người dùng sẽ được hiển thị là người đã thực hiện hành động.

Xóa đối tượng Drive #

Hành động sẽ xóa một đối tượng Drive.

Các thông số hành động #

Đối tượng nguồn (Source object) – tệp hoặc thư mục sẽ bị xóa.

Tệp hoặc thư mục Drive – bạn có thể chỉ định dữ liệu bổ sung cho hành động, ví dụ: ID của thư mục đã tạo trước đó.

Xóa dưới dạng (Delete as) – lựa chọn người dùng sẽ được hiển thị là người đã thực hiện hành động.

Chi tiết đối tượng Drive #

Hành động nhận thông tin chi tiết về đối tượng Drive.

Thông số hành động #

Đối tượng nguồn (Source object) – chọn tệp hoặc thư mục mà bạn cần để biết thêm chi tiết.

Tệp hoặc thư mục trên Drive (Drive file or folder) – bạn có thể chỉ định dữ liệu bổ sung cho hành động, chẳng hạn như ID của thư mục đã tạo trước đó.

Tải phiên bản mới lên Drive #

Hành động tải lên phiên bản mới của một phần tử lên Drive .

Thông số hành động #

Tệp Drive (Drive file) – chọn một tệp sẽ được cập nhật.

Tệp để tải lên (File to upload) – phiên bản mới của tệp.

Tải lên dưới dạng (Upload as) – chọn người dùng sẽ được hiển thị là người đã thực hiện hành động.

Tải lên Drive #

Hành động tải tệp lên bộ nhớ Drive.

Các thông số hành động #

Vị trí đích (Destination location) – một số tùy chọn có sẵn ilable:

 • Ổ đĩa người dùng (User Drive) – chỉ định một người dùng có ổ đĩa đầu tiên sẽ được tải lên.
 • Drive nhóm trên mạng xã hội (Social network group Drive) – chọn nhóm làm việc/ổ đĩa dự án mà tệp sẽ được tải lên.
 • Ổ đĩa chung (Social network group Drive) – tệp sẽ được tải lên Ổ đĩa công ty.
 • Thư mục Drive (Drive folder) – chọn một thư mục mà tệp sẽ được tải lên.

Tệp để tải lên (File to upload) – chọn một tệp sẽ được đã tải lên.

Tải lên dưới dạng (Upload as) – chọn người dùng sẽ được hiển thị là người đã thực hiện hành động.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.