Các hành động trong quy trình kinh doanh

Quy trình kinh doanh tuần tự được xây dựng dựa trên một tập hợp các hành động. Mỗi hành động thực hiện một chức năng nhất định và có các tham số riêng.

Thiết lập Tham số hành động #

Tham số hành động được thiết lập ở biểu mẫu có liên quan được truy xuất bằng cách nhấp đúp vào tiêu đề hành động hoặc sử dụng nút   nằm trên đó.

Chỉ định chung cho hầu hết các hành động #

  • Trường Tiêu đề: cho phép thiết lập tiêu đề hành động để hiển thị trong trình thiết kế trực quan.Lưu ý: Các tiêu đề khác nhau phải được đặt cho các hành động giống nhau. Nó sẽ giúp cho quá trình tiếp tục làm việc dễ dàng hơn.
    Ví dụ: Kết quả bổ sung ở dạng Chèn giá trị được nhóm chính xác theo tiêu đề hành động.
  • [Id] – liên kết cho phép xem/thay đổi ID duy nhất của hành động. Ví dụ: nó có thể được sử dụng để xem lịch sử thực hiện quy trình nghiệp vụ trong phần quản trị của trang web.Trường chỉ chấp nhận các chữ cái Latinh, số và ký tự gạch dưới.
  • Các trường lựa chọn người dùng/nhóm. Người dùng có thể được chỉ định bằng tay. Chỉ cần nhập ID của người dùng vào trường trong dấu ngoặc vuông, ví dụ:[1] . Đối với một nhóm người dùng, không cần dấu ngoặc.
  • Các trường Mô tả bài tập cho phép sử dụng các thẻ mã bb sau: [img], [url],[b],[i],[s], [u].Thẻ [url] & nbsp; cũng có thể được sử dụng trong thông báo, ví dụ: trong trường Văn bản thông báo của hành động Thông báo của người dùng.

Các hành động trong quy trình kinh doanh có thể được nhóm thành các phần chính sau:

Xin lưu ý rằng tất cả các tư vấn và hỗ trợ về thiết lập quy trình kinh doanh được cung cấp độc quyền bởi đối tác địa phương của Bitrix24 .