Báo cáo của tôi: Giao dịch (Deals)

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các báo cáo thỏa thuận (Deals).

Cách hoạt động #

Nhấp vào Phân tích CRM > Báo cáo của tôi> Thỏa thuận (Deals).

dealrep1.jpg

Khi bạn mở báo cáo này lần đầu tiên, bạn sẽ được hiển thị dữ liệu demo. Bạn có thể đóng chế độ xem demo để xem báo cáo thực tế cho các thỏa thuận của mình.

Bạn có thể chuyển đổi giữa các đường dẫn giao dịch bằng cách nhấp vào nút ở góc trên cùng bên phải. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng bộ lọc để thay đổi khoảng thời gian báo cáo.

dealrep2.jpg

Phễu bán hàng #

Phễu bán hàng cho các thỏa thuận cho biết số lượng giao dịch đã được thực hiện thông qua tất cả các giai đoạn trong khoảng thời gian báo cáo đã chọn. Bạn có thể phân tích hiệu quả của quy trình bán hàng của mình và xem bạn mất tiền ở khâu nào .

dealrep3.jpg

Bạn có thể chọn đường dẫn và khoảng thời gian báo cáo cho phễu bán hàng bằng cách nhấp vào nút bánh răng.

Tổng giá trị của các thỏa thuận (Deals) #

Giá trị quan trọng nhất khi bạn phân tích quy trình bán hàng là gì? Tất nhiên, đó là thu nhập.

Báo cáo tiếp theo bao gồm ba phần. Giá trị đầu tiên hiển thị tổng giá trị của các thỏa thuận, thứ hai – tổng giá trị của các thỏa thuận đã thắng, thứ ba – tổng giá trị của các thỏa thuận đang thực hiện (chênh lệch giữa giá trị thứ nhất và thứ hai).

dealrep4.jpg

Bạn có thể chọn khoảng thời gian báo cáo cho báo cáo này và định cấu hình báo cáo bằng cách nhấp vào nút bánh răng cưa.

Kiểm soát thanh toán cho các giao dịch đã giành được #

Kết thúc giao dịch là một nửa công việc – bạn cần phải nhận tiền từ một khách hàng. Báo cáo này cho bạn biết nếu bạn có bất kỳ thỏa thuận nào không được lập hóa đơn.

dealrep5.jpg

Thỏa thuận đang diễn ra #

Bạn có thể dễ dàng đánh giá khối lượng công việc của người quản lý bằng cách sử dụng Báo cáo thỏa thuận  đang diễn ra . Trong báo cáo này, bạn có thể thấy số lượng thỏa thuận đang thực hiện cho mỗi người quản lý, số lượng cuộc gọi mà họ đã thực hiện và số lượng hoạt động.

dealrep6.jpg

Số lượng thỏa thuận đang giữ #

Khi bạn có nhiều thỏa thuận, bạn có thể quên một số thỏa thuận trong số đó. Giao dịch bị tạm dừng là một thỏa thuận “bị lãng quên” mà chưa ai thực hiện trong khoảng thời gian báo cáo đã chọn. Bạn có thể nhấp vào số lượng các thỏa thuận như vậy để mở danh sách các thỏa thuận đang giữ.

dealrep7.jpg

Các nhóm giai đoạn #

Tất cả các thỏa thuận trong báo cáo không được nhóm theo một giai đoạn riêng biệt, nhưng theo các nhóm đặc biệt:

  • Thỏa thuận đang thực hiện – tất cả các giao dịch không ở giai đoạn cuối.
  • Thỏa thuận won – giao dịch đã được đóng thành công.
  • Thỏa thuận bị mất – giao dịch đã được đóng nhưng không thành công.
<