Lịch nhóm làm việc Extranet

Người dùng Extranet không có lịch cá nhân, nhưng họ có thể sử dụng lịch nhóm làm việc extranet.

Nếu một nhân viên (người dùng mạng nội bộ) (employee (intranet user)) tạo một sự kiện mới, anh ấy/cô ấy có thể mời người dùng extranet từ lịch cá nhân của mình hoặc từ lịch nhóm làm việc extranet.

extranetcalendar1.png

Người dùng Extranet (Extranet users) chỉ có thể tạo sự kiện trong lịch của nhóm làm việc extranet và chỉ có thể mời các thành viên của nhóm làm việc này.

 extranetcalendar2.png

Tính năng lịch của nhóm làm việc Extranet:

  • Bạn chỉ có thể mời toàn bộ nhóm làm việc extranet tham gia một sự kiện.
  • Bạn không thể mời từng người dùng extranet.
  • Người tạo sự kiện chỉ có thể mời các nhóm làm việc extranet mà anh ấy/cô ấy là thành viên.
  • Người dùng Extranet không thể mời nhân viên (người dùng mạng nội bộ) tham gia sự kiện. Để mời một nhân viên (người dùng mạng nội bộ), nhân viên này cần phải là thành viên của nhóm làm việc extranet.