Bật quy trình công việc trong danh sách

Quy trình làm việc là một trong những tính năng quan trọng nhất có sẵn cho Danh sách Bitrix24. Với sự trợ giúp của Quy trình công việc, bạn có thể tự động khởi chạy việc thực thi các hành động khác nhau với các phần tử của Danh sách. Nhưng để sử dụng các quy trình công việc trong một danh sách, trước tiên bạn cần kích hoạt chúng.

Cách bật quy trình công việc trong danh sách #

Mở danh sách> nhấp vào Actions> Định cấu hình cài đặt danh sách .

Chọn tùy chọn Kích hoạt mô hình kinh doanh.

Sau đó, bạn có thể làm việc với quy trình công việc bằng cách nhấp vào nút Configure Workflow.

Di chuyển danh sách sang quy trình làm việc #

Nếu danh sách được sử dụng rất thường xuyên và việc thêm các phần tử vào đó trong Luồng hoạt động dễ dàng hơn, bạn có thể di chuyển danh sách này sang quy trình làm việc và làm việc với nó bằng cách sử dụng một mục menu riêng biệt. Không có phần tử nào trong danh sách sẽ bị mất. 

workflowsinlists4.png

 Bạn sẽ không thể di chuyển danh sách trở lại danh sách từ quy trình công việc.