Xuất lịch qua iCal

Bạn có thể xuất và xem lịch Bitrix24 trong các ứng dụng của bên thứ ba.

Để nhận liên kết xuất, hãy truy cập phần Lịch (Calendar) > nhấp vào Lịch (Calendars).

ical1.jpg

Nhấp vào nút hamburger bên cạnh tên lịch > Xuất (iCal) .

ical2.jpg

Sao chép liên kết xuất.

 ical3.jpg

Đi tới cài đặt của phần ba ứng dụng-bên và dán liên kết này. Sau khi kết nối lịch Bitrix24 với ứng dụng của bên thứ ba, tất cả các sự kiện hiện có từ lịch của bạn sẽ được xuất sang ứng dụng của bên thứ ba.

Xuất lịch và đồng bộ hóa lịch là khác nhau. Các sự kiện mới được tạo sau khi xuất sẽ không được thêm vào lịch của bên thứ ba.

Đọc thêm về đồng bộ hóa lịch: