Kết nối Lịch Mac với Bitrix24

Kết nối Lịch Mac của bạn với Bitrix24 bằng một vài cú nhấp chuột:

  • Mở Mac Lịch (Mac Calendar) > Tùy chọn (Preferences) > Tài khoản (Accounts) và nhấp vào biểu tượng để thêm lịch mới:
  • Chọn nhà cung cấp tài khoản Lịch – Tài khoản CalDAV khác :
  • Đặt Loại tài khoản là Thủ công (Manual) & cung cấp chi tiết tài khoản Bitrix24 của bạn: địa chỉ (tên – ví dụ: mycompany.bitrix24.com), thông tin đăng nhập tài khoản (địa chỉ email) & mật khẩu tài khoản.
  • Bạn sẽ thấy lịch Bitrix24 được kết nối được liệt kê:

Vậy là xong! Các sự kiện của bạn hiện đã được đồng bộ hóa.

Bạn có thể xóa Bitrix24 & Kết nối lịch Mac bất kỳ lúc nào bên trong Tùy chọn lịch Mac (Mac Calendar Preferences) > Tài khoản (Accounts) – với sự trợ giúp của biểu tượng.