Kết nối lịch bên ngoài qua CalDav

Bạn có thể kết nối lịch bên ngoài qua CalDav.

Để thực hiện việc đó, hãy chuyển đến phần Lịch (Calendar) Đồng bộ hóa (Synchronize) .

caldav1.pg

Nhấp vào nút Lịch bên ngoài (External Calendar):

 caldav2.jpg

Chỉ định ở đây :

  • tên (name) lịch để hiển thị trong danh sách lịch của bạn.
  • địa chỉ máy chủ lịch (calendar server address).
  • đăng nhập (login) và mật khẩu (password).
 caldav3.jpg

Nhấp vào Kết nối (Connect). Nếu mọi thứ đều chính xác, danh sách lịch sẽ hiển thị lịch bên ngoài được kết nối.

Xin lưu ý rằng mặc dù các sự kiện lịch bên ngoài được kết nối sẽ xuất hiện trong Bitrix24 của bạn, nhưng lời nhắc sự kiện sẽ không.