Tự động Gia hạn và Nạp tiền vào số dư

Đăng ký trên đám mây #

Để cung cấp dịch vụ không bị gián đoạn cho tài khoản đám mây của bạn, tùy chọn gia hạn đăng ký tự động được bật theo mặc định khi mua đăng ký thương mại lần đầu. Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc tài khoản PayPal của bạn sẽ bị tính phí vào cuối mỗi chu kỳ thanh toán (ví dụ: cứ 1, 3, 12, 24 tháng một lần) và – khi giao dịch thành công – đăng ký thương mại của bạn sẽ được gia hạn trong cùng một khoảng thời gian.

Xin lưu ý rằng nếu bạn mua đăng ký thương mại của mình với chiết khấu, chiết khấu có thể chỉ áp dụng cho chu kỳ thanh toán đầu tiên và các lần gia hạn đăng ký tiếp theo của bạn sẽ được tính bằng giá đầy đủ. Tìm hiểu thêm về chiết khấu và ưu đãi đặc biệt.

Bạn có thể hủy tùy chọn gia hạn đăng ký tự động bên trong tài khoản Đám mây của bạn, tại đây: Đăng ký (Subsription) > Lịch sử mua hàng (Purchase history) > nhấp vào “Hủy đăng ký” (Cancel subscription).

Không áp dụng gia hạn đăng ký tự động nếu bạn đã mua đăng ký thương mại trực tiếp từ Đối tác Bitrix trong khu vực của bạn. Tìm hiểu thêm về quy trình hủy đăng ký.

Nạp tiền vào số dư tín dụng điện thoại #

Theo mặc định, tùy chọn nạp tiền cho số dư tự động được bật cho các khoản tín dụng Điện thoại. Tín dụng điện thoại được sử dụng cho các cuộc gọi đi và dịch vụ cho thuê số điện thoại. Nếu số dư tín dụng giảm xuống dưới ngưỡng 3.00 USD (3.00 EUR) hoặc thấp hơn số tiền cần thiết để gia hạn dịch vụ cho thuê hàng tháng đối với số điện thoại của bạn, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc tài khoản PayPal sẽ tự động bị tính phí để nạp tiền vào Điện thoại số dư các khoản tín dụng. Bạn sẽ bị tính phí bằng số tiền mà bạn đã nạp vào số dư tín dụng Điện thoại lần cuối.

Bạn có thể tắt tùy chọn nạp tiền tự động trong Điện thoại (Telephony) > Định cấu hình điện thoại (Configure telephony) > Cài đặt điện thoại (Telephony settings).

autotopup1.png