Phương thức thanh toán được hỗ trợ

Đăng ký thương mại

  • Thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ
  • PayPal
  • Thanh toán chuyển khoản *(chỉ dành cho các đơn đặt hàng vượt quá 500 USD)
  • Đơn đặt hàng *(chỉ dành cho các đơn đặt hàng vượt quá 500 USD)
  • Thanh toán bằng séc *(chỉ dành cho các đơn hàng vượt quá 500 USD)

SIP- Đăng ký trình kết nối

  • Thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ
  • PayPal

Tín dụng điện thoại

  • Thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ
  • PayPal

Ứng dụng MarketPlace

  • Được cung cấp cho từng ứng dụng riêng lẻ

Xin lưu ý rằng bạn không thể sử dụng nhiều phương thức thanh toán cùng lúc (ví dụ: bạn không thể mua đăng ký thương mại bằng thẻ Visa và mua tín dụng điện thoại bằng tài khoản PayPal của mình).

Tín dụng điện thoại chỉ có thể mua bởi những người dùng có quyền truy cập cấp quản trị viên.

Bạn có thể đặt hàng để đăng ký thương mại trong 3, 12 hoặc 24 tháng thông qua đại lý ở địa phương.

* Đối với thanh toán chuyển khoản, đơn đặt hàng hoặc thanh toán bằng séc, vui lòng liên hệ với sales@bitrix24.com