Tạo trang sản phẩm chi tiết

Khối Mục danh mục (Catalog item) cho phép bạn thêm trang sản phẩm chi tiết vào trang web Cửa hàng trực tuyến Bitrix24 của mình.

Bạn có thể tạo trang chi tiết cho một sản phẩm bằng cách sử dụng khối Mục danh mục (Catalog item). Nếu bạn cần tạo trang chi tiết cho tất cả các sản phẩm trong danh mục thương mại của mình, hãy sử dụng mẫu Quần áo và thời trang (Clothing and Fashion).

Nhấp vào Thêm khối (Add block) > Cửa hàng trực tuyến (Online store) > Mục danh mục (Catalog item).

catalogitem1.png

Cấu hình khối #

Để định cấu hình khối, hãy nhấp vào Chỉnh sửa (Edit).

 catalogitem2.png

Có các cài đặt tiếp theo:

catalogitem3.png
  • ID phần tử – chọn sản phẩm sẽ được hiển thị trong khối này.
  • Hiển thị các nút “Thêm vào giỏ hàng” và “Mua ngay” – chọn các nút sẽ được đặt trong khối này.
  • Văn bản nút “Mua”, văn bản nút “Thêm vào giỏ hàng”, văn bản nút “Thông báo khi có hàng trở lại” – bạn có thể nhập văn bản tùy chỉnh của mình cho các nút này.
  • Không phải mục thông báo có sẵn – khách hàng của bạn sẽ thấy thông báo này nếu bạn dùng hết sản phẩm này.
  • Chặn liên kết – văn bản liên kết được sử dụng để tạo liên kết đến khối.

Thiết kế và Cài đặt #

Nhấp vào nút Thiết kế (Design).

 catalogitem4.png

Đây là bạn có thể định cấu hình không chỉ cài đặt kiểu mà còn có thể xem cài đặt.

 catalogitem5.png
  • Thuộc tính – tại đây bạn có thể chọn các thuộc tính sản phẩm sẽ được hiển thị trong khối (nhà sản xuất, vật liệu, v.v.).Đọc thêm cách thêm thuộc tính sản phẩm trong bài viết – Thêm sản phẩm vào thương mại danh mục.
  • Vị trí nhãn sản phẩm và Vị trí phần trăm chiết khấu – chỉ định vị trí nhãn sản phẩm và phần trăm chiết khấu sẽ được hiển thị.
  • Thứ tự hiển thị khối thông tin sản phẩm – chỉ định thứ tự khối chứa thông tin về sản phẩm.

Đã xong! Bạn đã tạo trang sản phẩm chi tiết.

catalogitem6.png