Nhập sản phẩm từ Instagram vào Cửa hàng trực tuyến

Nếu bạn bán sản phẩm qua Instagram, bạn có thể nhập các sản phẩm này vào Cửa hàng trực tuyến Bitrix24 một cách dễ dàng.

Xin lưu ý: bài viết này nói về các nhập sản phẩm. Thông tin về doanh số bán hàng trên Instagram không được gửi đến Bitrix24.

Cách hoạt động #

Tạo một cửa hàng trực tuyến mới và chọn mẫu Cửa hàng Instagram.

instagramstore1.png

Chọn một chủ đề màu sắc và đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn được kết nối với tài khoản Instagram.

Bạn cần có Tài khoản Instagram Business để kết nối với Bitrix24. Đọc thêm trong bài viết – Kết nối tài khoản Instagram Business.

instagramstore2.png

Chọn tài khoản Instagram Business và nhấp vào Kết nối (Connect).

 instagramstore3.png

Chọn bài đăng để nhập.

Mỗi bài đăng được nhập dưới dạng một sản phẩm riêng biệt.

instagramstore4.png

Sau đó, bạn cần xác định giá.

 instagramstore5.png

Mô tả bài đăng trên Instagram được sử dụng làm tên sản phẩm. Bạn có thể sửa đổi nó khi nhập bài đăng nếu cần.

instagramstore6.png

Nhấp vào Tạo cửa hàng trực tuyến (Create online store).

 instagramstore7.png

Tất cả các bài đăng đã nhập được thêm vào danh mục thương mại và trang Cửa hàng trực tuyến Bitrix24. Khi bạn đã sẵn sàng bắt đầu bán những sản phẩm này, chỉ cần xuất bản cửa hàng trực tuyến.

 instagramstore8.png

Ngoài ra, bạn có thể xem các sản phẩm này trong phần danh mục thương mại.

Nhập bài đăng mới vào Cửa hàng trực tuyến #

Khi bạn thêm bài đăng mới vào tài khoản Instagram được kết nối, bạn sẽ nhận được thông báo trong Bitrix24 của mình. Nhấp vào Nhập (import) để nhập bài đăng mới.

instagramstore10.png

Chọn các bài đăng để nhập và các bài đăng này sẽ được nhập dưới dạng sản phẩm.

instagramstore11.png