Tổng quan về Quy trình Kinh doanh CRM

Quy trình kinh doanh, còn được gọi là quy trình làm việc, là một loạt các hành động được thực hiện bởi hệ thống và/hoặc người dùng để các hoạt động được chuẩn hóa và thực hiện với sự giám sát. Xin lưu ý rằng quy trình kinh doanh chỉ có sẵn cho các gói Tiêu chuẩn (Standard) & Chuyên nghiệp (Professional) của Bitrix24. Các hành động phổ biến trong quy trình kinh doanh bao gồm: phê duyệt, gửi thông báo, thay đổi một số thông tin trong hồ sơ Khách hàng tiềm năng hoặc thiết lập nhiệm vụ cần thực hiện liên quan đến Khách hàng tiềm năng hoặc đối tượng khác. Việc tạo các quy trình công việc này cần một chút bí quyết, nhưng KHÔNG cần kỹ năng viết mã.

Quy trình kinh doanh được thiết kế trong phần CRM> Cài đặt (Settings)> Tự động hóa (Automation) > Quy trình kinh doanh (Business process). Mỗi đối tượng CRM (hoặc Liên hệ, Công ty và Giao dịch) có bộ Business process riêng.

Ba quy trình kinh doanh tiêu chuẩn cho CRM được bao gồm tiêu chuẩn: Quy trình khách hàng tiềm năng, Xử lý thông tin liên hệ khách hàng và Giao dịch/thỏa thuận (deal) trên cửa hàng trực tuyến.