Thêm form biểu mẫu web CRM mới

Để thêm biểu mẫu web CRM mới, hãy nhấp vào CRM> Biểu mẫu CRM (CRM forms) > Thêm biểu mẫu mới (Add New Form):

crmwebform1.png

Cài đặt biểu mẫu chính #

Nhập tên của biểu mẫu web, tiêu đề và mô tả của nó.

crmwebform2.png

Sau đó, bạn cần chọn các trường sẽ được hiển thị ở trên biểu mẫu dạng web.

crmwebform3.png

Bạn có thể thêm khách hàng tiềm năng , liên hệ, công ty, giao dịch (thỏa thuận), báo giá hoặc các trường tùy chỉnh hoặc mặc định của hóa đơn vào biểu mẫu web bằng cách sử dụng menu ở bên phải. Nhấp vào để bỏ cuộn các trường có sẵn cho từng thực thể CRM. Nếu bạn cần thêm trường tùy chỉnh mới cho khách hàng tiềm năng, contact liên hệ, v.v., hãy đi tới CRM> Cài đặt (Settings) > Cài đặt biểu mẫu và báo cáo (Form and report settings) > Trường tùy chỉnh (Custom fields).

Ngoài ra, bạn có thể thêm một phần, dấu phân tách hoặc dấu ngắt dòng.

Nếu bạn thêm các trường của các phần tử CRM khác nhau vào biểu mẫu web CRM (ví dụ: trường của giao dịch (thỏa thuận) và trường của liên hệ), hệ thống sẽ đề xuất bạn tạo các trường còn thiếu.

crmwebform4.png

Bạn có thể định cấu hình từng trường – thay đổi tên, mô tả và giá trị mặc định.

Nếu cần, bạn có thể đặt một trường là bắt buộc (required). Ngoài ra, bạn có thể bật tùy chọn Xác minh (Verify) và hệ thống sẽ tự động kiểm tra xem người dùng đã nhập dữ liệu chính xác chưa (ví dụ: kiểm tra xem địa chỉ email đã được nhập đúng chưa).

crmwebform5.png

Sau đó, bạn có thể chỉnh sửa văn bản cho nút “Gửi”, chọn màu nền và màu văn bản và chỉ định nhân viên sẽ chịu trách nhiệm về các yếu tố CRM được tạo từ biểu mẫu web này.

Nếu bạn thêm nhiều nhân viên vào danh sách những người chịu trách nhiệm, các yếu tố CRM được tạo từ biểu mẫu web này sẽ được phân bổ đồng đều.

Không chỉ định làm người chịu trách nhiệm nếu nhân viên chưa checked-in hoặc đang đi vắng, tùy chọn “vắng mặt” sẽ chỉ hoạt động nếu bạn đã bật tùy chọn quản lý thời gian cho nhân viên được chỉ định (chỉ khả dụng cho người đăng ký gói Professional). Nếu không, các phần tử CRM được tạo từ biểu mẫu web này sẽ được phân phối đồng đều.

Cài đặt bổ sung #

Chữ ký #

Bật tùy chọn tương ứng nếu bạn muốn xóa Chữ ký được cung cấp bởi Bitrix24.

Tùy chọn này chỉ dành cho những người đăng ký gói Start +, CRM +, Project +, Standard và Professional.

Quy tắc trường #

Bạn có thể thêm một hoặc một số quy tắc cho các trường của biểu mẫu web của mình.

crmwebform6.png

Ví dụ: nếu khách hàng của bạn đồng ý tải lên ảnh, anh ấy sẽ được hiển thị trường với nút “Tải ảnh lên”.

Tạo các thực thể CRM #

Tại đây, bạn có thể chỉ định phần tử CRM nào sẽ tạo khi khách hàng điền vào biểu mẫu web (khách hàng tiềm năng (lead), liên hệ (contact), giao dịch (deal) hoặc báo giá (quote)).

Bật Tạo hóa đơn (Create invoice) và Chuyển tiếp đến trang thanh toán sau khi hoàn thành biểu mẫu (forward to payment after form is completed) nếu cần.

crmwebform7.png

Chọn tác vụ mà hệ thống sẽ thực hiện nếu tìm thấy bản sao. Theo mặc định, Bitrix24 sẽ hợp nhất tất cả các bản sao.

crmwebform8.png

Nếu bạn chọn tạo giao dịch từ biểu mẫu web này, bạn có thể bật tùy chọn Không tạo giao dịch mới, sử dụng tùy chọn hiện có thay thế (Don’t create a new deal, use existing one instead). Bitrix24 tìm kiếm các giao dịch theo tên liên hệ hoặc tên công ty trong trường hợp này.

crmwebform9.png

Giá trị mặc định #

Trong phần này, bạn có thể chọn các trường biểu mẫu phần tử CRM và chỉ định giá trị mặc định của chúng các giá trị. Ví dụ: bạn có thể chỉ định rằng tên khách hàng tiềm năng sẽ giống với tên biểu mẫu CRM.

 crmwebform10.png

Bạn có thể sử dụng Thẻ tùy chỉnh (custom tags) làm giá trị mặc định, và hệ thống sẽ tự động thay thế thẻ này bằng giá trị.

  • Tên miền – địa chỉ trang web nơi biểu mẫu web đã được điền (ví dụ: example.com )
  • Địa chỉ trang – địa chỉ trang web nơi biểu mẫu web đã được điền (ví dụ: example.com/about/form )
  • Thông số – bạn có thể thêm thông số tùy chỉnh vào địa chỉ và sử dụng thông số đó làm thông số tùy chỉnh thẻ (ví dụ: %my_param1%)
  • ID Kết quả – số sê-ri của biểu mẫu web CRM hoàn chỉnh ( ví dụ: 1, 3, 5, v.v. Lưu ý rằng nó bỏ qua việc đếm theo hai lần.)
  • ID biểu mẫu – ID biểu mẫu web trong hệ thống
  • Tên biểu mẫu – tên biểu mẫu web (ví dụ: Biểu mẫu phản hồi )

Chỉ số #

Chỉ định ID Google Analytics của bạn. Nếu biểu mẫu được xuất bản trên trang web của bạn và bạn sử dụng Google Analytics, các sự kiện và mục tiêu sẽ được tự động đăng ký.

Ngoài ra, bạn có thể bật tùy chọn Tạo sự kiện cho Kênh Google (create event for google funnel) tại đây.

Chủ đề biểu mẫu và CSS tùy chỉnh #

Bạn có thể định cấu hình chủ đề biểu mẫu và tải lên nền tùy chỉnh trong phần Chủ đề biểu mẫu (form theme). Hoặc bạn thậm chí có thể sử dụng kiểu CSS tùy chỉnh nếu bạn bật tùy chọn sử dụng kiểu CSS tùy chỉnh (use custom CSS styles).

crmwebform11.png

Điều khoản dịch vụ #

Bật tùy chọn Điều khoản dịch vụ (Terms of service) và tạo sự đồng ý mới. Bạn cũng có thể kích hoạt Tự động chấp nhận thỏa thuận (Auto Accept The Agreement), đặt trạng thái tùy chọn ban đầu thành chọn.

crmwebform12.png

Bạn luôn có thể chỉnh sửa sự đồng ý sau:

crmwebform13.png

Đọc thêm trong bài viết – Thêm sự đồng ý GDPR .

Hành động sau khi gửi và chống spam #

Thêm thông báo gửi biểu mẫu thành công và thất bại trong phần Hành động sau khi gửi (Post-submit actions). Ngoài ra, bạn có thể định cấu hình chuyển hướng đến URL cụ thể.

 crmwebform14.png

Bật tùy chọn Chống spam (Spam protection) để thêm reCAPTCHA cho biểu mẫu.

Gọi lại #

Kích hoạt tùy chọn gọi lại nếu bạn muốn nhân viên của mình gọi lại những khách hàng vừa hoàn thành biểu mẫu web.

crmwebform16.png

Liên kết và mã #

Khách hàng của bạn có thể truy cập biểu mẫu web không chỉ trên trang web của bạn mà còn nếu bạn gửi cho họ một liên kết trực tiếp đến biểu mẫu web này. Chỉ cần sao chép liên kết vào trường tương ứng.

Có một số tùy chọn về cách hiển thị biểu mẫu web của bạn trên trang web: biểu mẫu web sẽ được hiển thị trên trang, biểu mẫu web sẽ được hiển thị trong một cửa sổ bật lên chỉ khi khách hàng nhấp vào nút/liên kết hoặc biểu mẫu web sẽ được hiển thị trong cửa sổ bật lên với thời gian trễ. Chọn tùy chọn cần thiết > sao chép mã > dán nó vào mã trang web của bạn.

crmwebform15.png