Thêm biểu mẫu CRM mới bằng trình thiết kế mới

Đi tới phần CRM Biểu mẫu CRM (CRM forms).

Nhấp vào nút Thêm biểu mẫu mới (add new form).

Tiếp theo, chọn trường hợp sử dụng (Use case) phù hợp nhất.

Bạn có thể chọn một trong bốn trường hợp sử dụng (những trường hợp khác sẽ sớm có):

  • Thông tin liên hệ – thu thập số điện thoại và email của khách hàng.
  • Phản hồi – thu thập các đánh giá và ý kiến ​​của khách hàng.
  • Gọi lại – cho phép khách hàng của bạn sử dụng tùy chọn gọi lại.
  • Chế độ chuyên gia – tùy chỉnh toàn bộ tùy chọn biểu mẫu.

Hiện tại, các biểu mẫu CRM mới không hỗ trợ làm việc với các sản phẩm.

Thông tin liên hệ và phản hồi #

Các trường #

Chọn các trường cần thiết cho biểu mẫu CRM này. Theo mặc định, có bốn trường tự động được thêm vào biểu mẫu CRM: Tên, Họ, Điện thoại, E-mail. Bạn cũng có thể xóa, chỉnh sửa các trường, thay đổi thứ tự của chúng hoặc thêm các trường mới bằng cách nhấp vào nút Thêm trường (Add field).

Đánh dấu vào các trường cần thiết và nhấp vào Lưu.

Các trường đã chọn sẽ xuất hiện trong biểu mẫu CRM.

Bạn có thể thay đổi thứ tự của các trường trong biểu mẫu CRM bằng cách kéo và thả nút sáu chấm của trường tương ứng.

Nhấp vào nút Thêm dấu phân tách (Add separator) để thêm dấu phân tách. Ví dụ: chọn loại dấu phân tách Dòng (line).

Bạn có thể di chuyển dấu phân cách theo cách bạn cần.

Bạn cũng có thể thêm tiêu đề văn bản. Nhấp vào Thêm dấu phân tách (Add separator) > Tiêu đề văn bản (Text header). Bạn có thể chỉnh sửa văn bản của tiêu đề bằng cách nhấp vào nút Bút chì.

 createecrmformnew10.jpg

Nếu bạn muốn thêm một trang biểu mẫu khác, hãy nhấp vào Thêm tiêu đề (add header) > Trang biểu mẫu (form page).

Để biểu mẫu CRM nhiều trang hoạt động chính xác, dấu phân tách Trang biểu mẫu phải là dấu đầu tiên trong danh sách các trường.

Có thể xóa bất kỳ trường hoặc dấu phân tách nào. Nhấp vào nút xóa.

Các thỏa thuận #

Chúng tôi đã cập nhật tất cả các dịch vụ của mình để đảm bảo rằng chúng tuân thủ các nguyên tắc GDPR. Nhiều sự đồng ý hiện được hỗ trợ trong một biểu mẫu CRM. Chọn một thỏa thuận người dùng hiện có hoặc tạo một thỏa thuận mới.

Nhấp vào nút bút chì để chọn hành vi thỏa thuận.

Các thực thể CRM #

Chọn các thực thể CRM sẽ được tạo trong CRM của bạn sau khi gửi biểu mẫu CRM.

Để biết cấu hình cài đặt bổ sung, hãy nhấp vào Nút Chế độ chuyên gia (Expert mode).

Nếu bạn muốn tạo đơn hàng, hãy bật tùy chọn tương ứng. Nó cho phép bạn làm việc với các hóa đơn. Bạn cũng có thể kích hoạt tùy chọn Hiển thị hình thức thanh toán sau khi gửi (Show payment form after submission).

 createecrmformnew17.jpg

Lưu trữ biểu mẫu #

Bạn có thể chọn lưu trữ biểu mẫu CRM trong này phần.

Bạn có thể chọn Trên trang web bên ngoài (on External site) > sao chép mã > thêm nó vào trang web của bạn nơi bạn muốn biểu mẫu được hiển thị.

Để biểu mẫu hiển thị khi nhấp vào liên kết hoặc nút, hãy chọn Hiển thị biểu mẫu trên nhấp vào nút (show form on button click) > chèn mã biểu mẫu trước phần tử này. Nếu trang của bạn chứa nhiều phần tử lệnh, hãy thêm mã trước mỗi liên kết hoặc nút.

Để hiển thị biểu mẫu này trên tất cả các trang trong trang web của bạn, hãy chọn Tự động trình chiếu (Auto show) > thêm mã giữa các thẻ <head> và </head>.

Để lưu các thay đổi, đừng quên nhấp vào nút Lưu.

Cài đặt khác #

Bạn có thể thay đổi tên biểu mẫu trong phần này. Bạn cũng có thể thêm những người chịu trách nhiệm về biểu mẫu này.

Bạn chỉ có thể tắt tùy chọn Hiển thị biểu ngữ được hỗ trợ bởi Bitrix24 bằng gói thương mại. Tùy chọn này không khả dụng nếu bạn đang sử dụng gói Miễn phí.

Gọi lại #

Gọi lại #

Nếu bạn muốn sử dụng biểu mẫu CRM làm biểu mẫu gọi lại, để khách hàng của bạn có thể gọi điện, trước tiên bạn cần định cấu hình điện thoại và bật tùy chọn Sử dụng làm biểu mẫu gọi lại (use as callback form).

Chế độ chuyên gia #

Đối sánh khách hàng #

Tùy chọn Đối sánh khách hàng có sẵn ở chế độ chuyên gia.

Ví dụ: bạn có chi tiết liên hệ của khách hàng của mình. Bạn có thể gửi cho khách hàng một email > đính kèm liên kết đến biểu mẫu CRM mà khách hàng có thể để lại phản hồi của họ. Nếu khách hàng nhấp vào liên kết trong email của họ và để lại phản hồi, liên kết đó sẽ tự động được liên kết với khách hàng trong CRM của bạn.

Do đó, biểu mẫu CRM “nhận ra” khách hàng và tự động chèn dữ liệu vào các trường tương ứng.

Tiêu đề và nút #

Bạn có thể cá nhân hóa biểu mẫu CRM. Chọn biến từ trình đơn ngữ cảnh của trường bằng cách nhấp vào nút ba chấm. Thay vì các biến, chi tiết liên hệ của khách hàng sẽ tự động được chèn vào. Bạn cũng có thể chỉnh sửa văn bản nút gửi.

Chống spam #

Bạn có thể sử dụng hệ thống reCAPTCHA để bảo vệ trang web của mình khỏi spam.

Khóa (key) để ẩn biểu mẫu là không cần thiết. Nhưng nếu bạn có khóa (key) của riêng mình, hãy bật tùy chọn Sử dụng cài đặt reCAPTCHA tùy chỉnh và nhập khóa.

Quy tắc hiển thị trường #

Bạn có thể định cấu hình quy tắc hiển thị trường trong phần này.

Hiện tại, tùy chọn duy nhất có sẵn là Các giá trị trường khác nhau quản lý các trường khác nhau. Nhấp vào nút Tạo quy tắc (Create rule).

Chọn các trường bắt buộc và giá trị của chúng. Do đó, sau khi khách hàng điền vào một trường biểu mẫu, một trường khác sẽ được hiển thị. Ví dụ, một khách hàng muốn đặt một cái gì đó để in. Nếu anh ấy chọn A4 trong trường định dạng in, thì trường tệp sẽ được hiển thị ở độ phân giải 1280×720.

Các quy tắc được áp dụng nghiêm ngặt từng cái một. Nếu việc hiển thị cùng một trường liên quan đến một số điều kiện, thì trường đó sẽ chỉ xuất hiện ở điều kiện cuối cùng.

Hành động sau khi gửi #

Trong phần này, bạn có thể chọn một hành động sẽ được thực hiện sau khi khách hàng đã gửi biểu mẫu CRM. Bạn có thể tùy chỉnh thông báo sẽ xuất hiện sau khi gửi biểu mẫu.

Theo mặc định, có hai loại thông báo: sau khi gửi thành công và nếu gửi không thành công.

Nhấp vào nút Chỉnh sửa văn bản để chỉnh sửa văn bản.

Bạn cũng có thể đặt tùy chọn Chuyển hướng (redirect) nếu quá trình gửi thành công hay không thành công. Bạn có thể chỉ định Trì hoãn trước khi chuyển hướng (delay before redirect).

Giá trị mặc định #

Chọn một hoặc nhiều trường thực thể CRM bạn muốn đặt sau người dùng gửi biểu mẫu. Nhấp vào nút Thêm trường (add a field).

Chọn một trường. Trường này sẽ không hiển thị cho khách hàng. Ví dụ: chúng tôi muốn tìm hiểu xem khách hàng đến từ đâu và định cấu hình quy tắc tự động hóa dựa trên thông tin này. Hãy chọn trường Nguồn (Source).

Chỉ định giá trị trường bắt buộc bằng cách nhấp vào biểu tượng bút chì. Bạn có thể sử dụng các thẻ đặc biệt có sẵn trong trình đơn bên cạnh hộp văn bản Giá trị trường.

Phân tích (Analytics) #

Sự kiện được đăng ký tự động nếu có bộ đếm Google Analytics trên trang. Không yêu cầu cấu hình bổ sung.

Đọc thêm trong bài viết – Kết nối trang web của bạn với Google Analytics.

Quảng cáo khách hàng tiềm năng trên Facebook #

Trong phần này, bạn có thể thiết lập Quảng cáo khách hàng tiềm năng trên Facebook. Nó dùng để làm gì? Nó đơn giản hóa quá trình thu thập thông tin về khách hàng tiềm năng. Khách hàng có thể nhấp vào quảng cáo và biểu mẫu điền sẵn thông tin liên hệ trên Facebook của họ sẽ xuất hiện sẵn sàng để gửi.

Nhấp vào Kết nối.

Đọc thêm trong bài viết – Tích hợp Quảng cáo khách hàng tiềm năng trên Facebook .