Sự cố truy cập sau khi chỉnh sửa cấu trúc công ty

Nếu bạn đã chỉnh sửa cấu trúc công ty, chẳng hạn như đã thay đổi trưởng bộ phận hoặc chuyển một nhân viên sang bộ phận khác, có thể có một số vấn đề xảy ra với truy cập vào CRM.

Đọc thêm trong bài viết – Tổng quan về cấu trúc công ty.

Tất cả những gì bạn cần làm là chọn tất cả các yếu tố CRM mà bạn gặp sự cố và lưu lại chúng, ví dụ: chỉ định lại chúng cho những người cùng chịu trách nhiệm hoặc bật tùy chọn Có sẵn cho mọi người (Available for everyone) cho những yếu tố phần tử này.

crmaccessproblem1.jpg

Bạn chỉ cần lưu lại những yếu tố đã được thêm trước khi (before) chỉnh sửa cấu trúc công ty. Sau khi các tác vụ này được thực hiện, những yếu tố này sẽ khả dụng với người dùng.