Phần cài đặt khác trong CRM

Nhấp vào CRM> Khác (More) > Cài đặt (Settings) > Khác (Other) > Cài đặt khác (Other settings) để định cấu hình các thông số không có trong bất kỳ phần Cài đặt CRM nào khác.

Theo mặc định, trang Cài đặt khác (Other settings) được chia thành các tab. Nhưng bạn có thể nhấp vào nút mũi tên và tất cả các cài đặt này sẽ được hiển thị trên một trang.

 othersettings1.png

Chung #

Xem cài đặt #

othersettings2.png

Sử dụng thanh trượt trong bản ghi CRM để xem và chỉnh sửa – sử dụng biểu mẫu trượt cho khách hàng tiềm năng, giao dịch, địa chỉ liên hệ và công ty.

Cho phép sắp xếp theo tên người dùng – sắp xếp những người chịu trách nhiệm theo tên của họ, không theo ID.

Định cấu hình các phần tử CRM #

othersettings3.png

Có sẵn cho mọi người (mặc định) – làm cho phần tử được mở theo mặc định. Ví dụ: bất kỳ nhân viên nào có quyền truy cập vào các khách hàng tiềm năng đã mở đều có thể xem chúng.

Đọc thêm về vai trò và quyền truy cập trong bài viết – Quyền truy cập trong CRM

Loại chế độ xem danh sách mặc định – bạn có thể chọn chế độ xem danh sách chuẩn hoặc chế độ xem báo cáo. Đối với khách hàng tiềm năng, giao dịch và hóa đơn, bạn cũng có thể chọn chế độ xem kanban.

Bạn có thể đọc thêm về các loại chế độ xem trong các bài viết này – Chế độ xem Kanban trong Bitrix24 CRM Lưới CRM mớiChế độ xem báo cáo cho khách hàng tiềm năng (bảng điều khiển phân tích)

Xuất SKU chi tiết – Xuất ra sản phẩm kèm theo khi xuất dữ liệu khách hàng tiềm năng và giao dịch.

Định cấu hình khách hàng tiềm năng #

Bật chế độ bán hàng lặp lại – tạo khách hàng tiềm năng lặp lại khi nhận được email hoặc cuộc gọi từ khách hàng tiềm năng.

Đọc thông tin thêm về khách hàng tiềm năng lặp lại trong bài viết – Khách hàng tiềm năng lặp lại

Định cấu hình giao dịch #

Cập nhật ngày kết thúc khi chuyển sang giai đoạn cuối cùng – Bitrix24 sẽ tự động cập nhật ngày kết thúc giao dịch.

Định cấu hình hóa đơn #

Hiển thị chữ ký Bitrix24 trên biểu mẫu xem hóa đơn – Được cung cấp bởi Bitrix24 chữ ký trên biểu mẫu xem hóa đơn.

othersettings4.png

Đọc thêm trong bài viết – Tùy chọn Thanh toán Trực tuyến

Tự động tạo cài đặt #

 othersettings5.png

Tự động tạo Địa chỉ liên hệ, Công ty, Giao dịch, Hóa đơn và Báo giá – cho phép để tự động tạo các phần tử CRM trong quá trình chuyển đổi (nếu tất cả các trường bắt buộc được điền).

Ứng dụng #

othersettings6.png

Kiểm tra các trường tùy chỉnh bắt buộc – ứng dụng bên ngoài không được phép thực hiện bất kỳ hành động nào trừ khi tất cả các trường bắt buộc được điền.

Hoạt động #

Các thông số chung về hoạt động #

 othersettings7.png

Lưu các cuộc gọi và cuộc họp đã hoàn thành vào lịch – lưu thông tin về những cuộc gọi và cuộc họp đã hoàn thành các cuộc gọi hoặc cuộc họp vào lịch cá nhân của nhân viên.

Giữ nguyên tác vụ khi xóa Khách hàng tiềm năng, Địa chỉ liên hệ, Giao dịch hoặc Công ty – ví dụ: khi bạn xóa một thỏa thuận, các hoạt động liên quan đến thỏa thuận này vẫn được giữ nguyên đang hoạt động.

Bao gồm các Giao dịch và Khách hàng tiềm năng không có hoạt động trong quầy thực đơn – số lượng bản ghi CRM không có hoạt động nào được lên kế hoạch sẽ được tính.

 othersettings8.png

Đọc thêm về thanh đếm (Counter) trong bài viết – Counters CRM

Hoạt động tự động đóng khi chuyển đổi Khách hàng tiềm năng – chọn các hoạt động sẽ bị đóng sau khi chuyển đổi khách hàng tiềm năng.

Chế độ xem danh sách mặc định – bạn có thể chọn chế độ xem danh sách chuẩn hoặc chế độ xem báo cáo cho các hoạt động.

Thông số email đến #

othersettings9.png

Đánh dấu thư là thư từ của khách hàng nếu được gửi từ e-mail của nhân viên – nếu nhân viên của bạn nhận được email từ khách hàng và chuyển tiếp nó đến địa chỉ email của công ty, thư này sẽ được đánh dấu là thư từ của khách hàng.

Đánh dấu thư là thư từ của khách hàng nếu được gửi từ e-mail của nhân viên tùy chọn liên quan đến tích hợp webmail với công nghệ Gửi và Lưu không còn khả dụng nữa. Vì vậy, tùy chọn này không còn khả dụng trong Bitrix24 nữa.

Các thông số e-mail gửi đi #

 othersettings10.png

Mã dịch vụ – chọn nơi mã dịch vụ sẽ được đặt.

Tạo email mới – chọn phần tử CRM (Địa chỉ liên hệ hoặc Khách hàng tiềm năng) sẽ được tạo khi nhận email từ địa chỉ email mới.

Thêm “Được gửi bởi Bitrix24” vào chữ ký – nếu được bật, chữ ký “Được gửi bởi Bitrix24” sẽ được thêm vào tất cả các email gửi đi.

Lịch sử #

othersettings11.png

Chọn các hành động sẽ được hiển thị trong phần Lịch sử :

  • Xuất
  • Xem
  • Xóa khách hàng tiềm năng
  • Xóa địa chỉ liên hệ
  • Xóa công ty
  • Xóa giao dịch
  • Trích dẫn xóa

Đọc thêm về lịch sử CRM trong bài viết – Lịch sử CRM

Luồng hoạt động #

othersettings12.png

Hiển thị thông báo và hoạt động trong Luồng hoạt động – xuất bản thông báo và hoạt động trong Luồng hoạt động CRM.

Trạng thái và trình đơn thả xuống #

othersettings13.png

Hiển thị danh sách lựa chọn không dùng nữa – hiển thị danh sách lựa chọn không dùng nữa trong cài đặt.

Thông tin thêm trong bài viết – Trạng thái và danh sách thả xuống (danh sách lựa chọn)

Định dạng #

oth ersettings14.png

Định dạng tên khách hàng (dành cho Khách hàng tiềm năng và Địa chỉ liên hệ) – chọn định dạng tên khách hàng. Ví dụ: Mr. Smith hoặc John Smith.

Định dạng liên kết “callto:” – chọn định dạng liên kết để gọi cho khách hàng. Theo mặc định, “gọi qua điện thoại Bitrix24” được sử dụng.

Chuyển đổi số điện thoại sang định dạng quốc tế – tự động chuyển đổi số điện thoại sang định dạng quốc tế.

Sử dụng định dạng đơn giản để hiển thị thời gian được tạo và sửa đổi – hiển thị thời gian tạo phần tử CRM hoặc lần sửa đổi cuối cùng ở định dạng đơn giản (không hiển thị thời gian chính xác).

Tùy chọn định dạng địa chỉ #

Chọn quốc gia và Bitrix24 sẽ sử dụng định dạng địa chỉ được sử dụng ở quốc gia này.

Kiểm soát trùng lặp #

othersettings15.png

Chọn các phần tử yêu cầu kiểm soát trùng lặp.

Bạn có thể đọc thêm về kiểm soát trùng lặp trong bài viết – Kiểm soát trùng lặp