Nhập thông tin chi tiết về công ty

Nhập thông tin chi tiết về các công ty trong một vài cú nhấp chuột và tiết kiệm thời gian của bạn!

Cách hoạt động #

Ví dụ: hãy nhập thông tin về hai công ty.

Mở phần CRM > nhấp vào nút bánh răng cưa >  Công ty nhập khẩu .

importcompanies1.png

Bạn cũng có thể tải xuống ví dụ về tệp nhập để tiết kiệm thời gian tạo bảng tính CSV. Ngoài ra, hãy đánh dấu vào Nhập chi tiết nếu bạn cần nhập chi tiết ngân hàng.

 importtasks2.png

Mở tệp đã tải xuống và điền vào các ô trống.

importcompanies3.png

Tải lên tệp, chọn dấu phân tách cột và đảm bảo rằng tùy chọn Nhập chi tiết được kích hoạt.

importcompanies4.png

Định cấu hình ánh xạ trường.

importcompanies5.png

Định cấu hình kiểm soát trùng lặp.

 importcompanies6.png

Xong! Các công ty đã được nhập thành công.

importcompanies7.png

Tất cả thông tin đã nhập sẽ xuất hiện trong biểu mẫu CRM của công ty được nhập khẩu.

 importcompanies8.png

Khớp với các mẫu tệp (Match import file templates) #

Tập hợp các chi tiết đã nhập có thể khác nhau và tùy thuộc vào loại mẫu chi tiết đã chọn. Mẫu chi tiết là những tập hợp trường được tạo sẵn, chẳng hạn như có một mẫu chi tiết cho các công ty và cá nhân.

Đọc thêm trong bài viết – Mẫu chi tiết liên hệ hoặc công ty .

Bạn có thể chọn Mẫu nhập mặc định nếu bạn có, ví dụ: một tệp chỉ có thông tin chi tiết về công ty.

importcom3.jpg

Nếu tệp của bạn chứa cả thông tin chi tiết về công ty và cá nhân, bạn cần có hai mẫu khác nhau. Trong trường hợp này, hãy bật tùy chọn Khớp các mẫu tệp nhập .

 importcom4.jpg

Và chỉ định tên của mẫu bắt buộc cho từng phần tử trong tệp.

importcom1.jpg

Bạn cũng có thể đối sánh các mẫu bằng cách sử dụng ID mẫu. Chỉ cần bật tùy chọn tương ứng. Điều này sẽ đẩy nhanh quá trình nhập.

importcom5.jpg

Chỉ định ID mẫu cho từng phần tử.

importcom2.jpg

Bạn có thể tìm thấy ID mẫu trong Phần Cài đặt> Điểm bắt đầu> Liên hệ hoặc Mẫu chi tiết công ty . Chỉ cần thêm cột ID vào bảng.

importcom6.jpg

Nếu các mẫu không khớp, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi và công ty không được nhập.

Bạn có thể bật tùy chọn Sử dụng mẫu mặc định nếu không có mẫu nào có thể khớp với mẫu trong tệp nhập . Trong trường hợp này, Bitrix24 sẽ cố gắng sử dụng mẫu mặc định được chỉ định ở trên.

 importcom7.jpg