Làm sạch CRM

Table of Contents

Khi công ty của bạn có nhiều khách hàng, khách hàng tiềm năng và giao dịch, những dữ liệu này bắt đầu sử dụng nhiều dung lượng ổ đĩa.

CRM Cleanup giúp bạn giải phóng một số dung lượng ổ đĩa!

Xóa các hoạt động, lịch sử cũ và tất cả dữ liệu mà bạn không cần nữa! Hoặc sử dụng bộ lọc và xóa các giao dịch cũ hoặc khách hàng tiềm năng rác!

 crmdriveusage.png

Cách hoạt động #

Mở CRM> Khác (More) > Cài đặt (Settings) > Khác (Other) > Sử dụng Drive (Drive Usage).

crmdriveusage1.png

Cửa sổ CRM Cleanup sẽ mở ra.

crmdriveusage2.png

Ở đầu bảng, bạn có thể thấy tổng không gian được sử dụng.

Biểu đồ màu hiển thị lượng không gian được sử dụng bởi các dữ liệu CRM khác nhau – giao dịch, khách hàng tiềm năng, hoạt động, v.v.

crmdriveusage3.png

Ngoài ra, bạn có thể thấy danh sách tất cả các phần tử CRM.

crmdriveusage4.png

Khác trong danh sách này dành cho các phần tử CRM không chiếm nhiều dung lượng ổ đĩa – chi tiết ngân hàng, địa chỉ, v.v. .

Dữ liệu CRM của bạn được trình bày ở dạng xem bảng. Hãy xem lại các cột trong bảng và lấy giao dịch làm ví dụ:

  • Được sử dụng bởi các bảng cơ sở dữ liệu – tổng dung lượng mà giao dịch sử dụng (không có tệp, lịch sử và hoạt động)
  • Được sử dụng bởi các tệp – các tệp được đính kèm với các giao dịch (hình ảnh, tài liệu, v.v.)
  • Được sử dụng để lưu các lịch sử  – lịch sử của các thay đổi
  • Được sử dụng bởi các hoạt động – không gian được sử dụng bởi các hoạt động giao dịch (cuộc gọi, email và cuộc họp). Ngoài ra, nó bao gồm các bản ghi âm cuộc gọi
  • Được sử dụng bởi các tệp trên Bitrix24.Drive – các tệp có sẵn trên Bitrix24.Drive
  • Tổng dung lượng được sử dụng – tổng dung lượng được sử dụng bởi các giao dịch (với tệp, lịch sử và hoạt động)

Nhấp vào tên phần tử để đến phần CRM tương ứng.

Nhấp vào nút menu trên bên trái từ tên của phần tử để giải phóng dung lượng ổ đĩa.

crmdriveusage5.png
  • Xóa giao dịch – xóa hoàn toàn tất cả các giao dịch
  • Xóa hoạt động và lịch sử cho các giao dịch – chỉ xóa lịch sử và hoạt động cho các giao dịch

Sử dụng bộ lọc nếu bạn không muốn xóa tất cả các giao dịch mà chỉ xóa một số chúng.

crmdriveusage6.png

Ví dụ: sử dụng bộ lọc để xóa tất cả các giao dịch có trạng thái Không thành công.

 crmdriveusage7.png