Không thể truy cập ghi âm cuộc gọi

Bitrix24 lưu trữ các bản ghi âm cuộc gọi trên Drive công ty trong thư mục Điện thoại (Telephony) – Cuộc gọi đã ghi (Recorded calls).

reccallscrm1.png

Bạn có thể phát các cuộc gọi đã ghi bên trong biểu mẫu phần tử CRM. Nếu người dùng Bitrix24 không thể làm điều đó, bạn cần kiểm tra xem các yêu cầu sau có được đáp ứng không:

  • Người dùng Bitrix24 cần có quyền truy cập CRM được định cấu hình chính xác (CRM > Cài đặt (Settings) > Quyền (Permissions) > Quyền truy cập (Access permissions): mức truy cập “đọc” vào phần tử CRM là đủ. Đọc thêm trong bài viết – Quyền truy cập trong CRM.
  • Người dùng Bitrix24 cũng cần có quyền truy cập vào thư mục trong Company Drive nơi lưu trữ các cuộc gọi đã ghi (Bitrix24.Drive > Company Drive > Các cuộc gọi được ghi âm qua điện thoại). Đọc thêm trong bài viết – Tổng quan về Drive công ty.