Kết nối nhiều công ty và địa chỉ liên hệ (Multiple connections)

Kết nối nhiều công ty và địa chỉ liên hệ #

Địa chỉ liên hệ, công ty, thỏa thuận và báo giá được kết nối chặt chẽ với nhau trong chu kỳ bán hàng. Như bạn đã biết Bitrix24 cho phép bạn chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành liên hệ + công ty +  thỏa thuận cùng một lúc. Ngược lại, có thể cùng một địa chỉ liên hệ được liên kết với một số công ty hoặc một công ty được đại diện bởi một số địa chỉ liên hệ. Trong trường hợp cuối cùng, một thỏa thuận có thể được thực hiện với nhiều địa chỉ liên hệ được kết nối với cùng một công ty. Hãy xem cách nhiều kết nối có thể được thiết lập trong Bitrix24 CRM:

Liên hệ với kết nối Nhiều công ty (Multiple Connections) #

Mở  biểu mẫu liên hệ và tìm trường Công ty bên trong Giới thiệu về Liên hệ :

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy tất cả các công ty được liên kết với địa chỉ liên hệ này.

Bạn luôn có thể thêm các công ty khác vào địa chỉ liên hệ – tạo một công ty mới hoặc chọn một trong các công ty hiện có các công ty (đã tạo trước đó). Nếu bạn chọn tạo một công ty mới – một biểu mẫu công ty mới sẽ được tự động mở – hãy điền vào và lưu biểu mẫu. Điều quan trọng cần biết là bạn có thể chọn nhiều công ty cho cùng một địa chỉ liên hệ.

Bạn sẽ tìm thấy tất cả các công ty được kết nối trong trường Công ty  trong phần Giới thiệu liên hệ .

Kết nối nhiều địa chỉ liên hệ #

Kết nối này hoạt động tương tự như tình huống được mô tả ở trên (Liên hệ với kết nối Nhiều công ty). Ngược lại, bạn sẽ tìm thấy kết nối liên hệ tại biểu mẫu của mỗi công ty: