Định cấu hình (Configure required fields) các trường (fields) bắt buộc cho từng giai đoạn

Table of Contents

Đôi khi, bạn không thể điền vào tất cả các trường trong biểu mẫu thỏa thuận/khách hàng tiềm năng cùng một lúc vì bạn chưa có thông tin bắt buộc.

Tạo các trường cụ thể bắt đầu với các giai đoạn cụ thể và điền vào các trường khi bạn nhận được thông tin cần thiết.

Requifields1.png

Tính năng này khả dụng chỉ dành cho người đăng ký gói Start +, CRM +, Standard và Professional .

Cách hoạt động #

Ví dụ: hãy tạo Trường lý do từ chối và chuyển nó thành trường cho giai đoạn Thỏa thuận bị mất .

Mở biểu mẫu thỏa thuận > nhấp vào Thêm trường> Văn bản .

Requifields2.png

Nhập Tên trường (fields)  và kích hoạt tùy chọn Bắt buộc bắt đầu với giai đoạn .

Requifields3.png

Theo mặc định, trường Bắt buộc phải có đối với tất cả các giai đoạn.

Chọn Chỉ thỏa thuận bị mất giai đoạn.

Requifields4.png

Xong! Hãy tạo một thỏa thuận mới.

Requifields5.png

Sau đó, hãy thử thay đổi trạng thái thỏa thuận thành Thỏa thuận bị mất . Bitrix24 sẽ yêu cầu bạn nhập lý do từ chối.

Requifields6.png

Nó đã sử dụng để hoạt động như thế nào? Khi bạn tạo trường Bắt buộc , trường này là bắt buộc cho tất cả các giai đoạn.

Sau khi bản cập nhật Bitrix24: Sydney được phát hành , theo mặc định, các trường bắt buộc phải có đối với các giai đoạn cuối cùng thành công và trung gian.

Requifields7.png