Di chuyển thỏa thuận giữa các quy trình

Sau khi thỏa thuận được tạo và được kết nối với một quy trình cụ thể, nó cũng có thể được di chuyển sang một quy trình khác trong danh sách thỏa thuận.

Đây là cách bạn có thể di chuyển thỏa thuận giữa các quy trình:

  • Trong chế độ xem Danh sách thỏa thuận chuyển đến tab Quy trình và chọn đường ống cụ thể.Xin lưu ý rằng bạn sẽ không thể di chuyển chế độ xem quy trình của biểu mẫu Tất cả thỏa thuận , một danh sách quy trình cụ thể phải được chọn.
  • Chọn thỏa thuận bạn muốn chuyển từ danh sách thỏa thuẫn và đi tới trình đơn Chọn tác vụ bên dưới danh sách:
  • Nhấp vào: Di chuyển đến Quy Trình và chọn đường ống mà bạn muốn có nhiều thỏa thuận hơn. Nhấp vào Áp dụng :