Cập nhật cách làm việc với địa chỉ và Chi tiết liên hệ/Công ty trong CRM

Chúng tôi đã giúp cho việc làm việc với Địa chỉ (Addesses) và Chi tiết Công ty (Company)/Chi tiết liên hệ (Contact) trở nên dễ dàng hơn.

Trước khi có bản cập nhật này, trường Địa chỉ (Addresses) là một phần của chi tiết khách hàng. Bạn phải đi đến thông tin chi tiết về khách hàng, sao chép địa chỉ và tìm kiếm địa chỉ đó trên Google Maps.

Bây giờ, trường Địa chỉ (Addresses) không phải là một phần của trường chi tiết khách hàng. Chỉ cần di chuột qua trường Địa chỉ (Addresses) để xem địa chỉ khách hàng trên Google Maps. Không cần định cấu hình bất kỳ cài đặt bổ sung nào, địa chỉ sẽ tự động được hiển thị trên Google Maps!

Bạn có thể thêm chi tiết và địa chỉ của khách hàng khi tạo khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch mới.

Cách làm việc với thông tin chi tiết khách hàng và Địa chỉ trong biểu mẫu Khách hàng tiềm năng/Giao dịch #

Bạn có thể thêm công ty và địa chỉ liên hệ, chỉ định chi tiết khách hàng và địa chỉ khách hàng ngay trong biểu mẫu giao dịch.

addressanddetails1.jpg

Nhập địa chỉ khách hàng vào trường tương ứng. Bạn sẽ được hiển thị Bản đồ Google với địa chỉ khách hàng.

addressanddetails2.jpg

Bạn có thể nhấp vào nút Chi tiết (Detailed) để xem hoặc chỉnh sửa thông tin chi tiết về địa chỉ khách hàng.

addressanddetails3.jpg

Ngoài ra, bạn có thể chọn loại địa chỉ trong phần này.

addressanddetails4.jpg

Nhấp vào nút Thêm (Add) trong phần Chi tiết để thêm chi tiết khách hàng và chi tiết ngân hàng.

addressanddetails5.jpg

Cách làm việc với chi tiết khách hàng và địa chỉ khách hàng trong biểu mẫu Địa chỉ liên hệ/Công ty #

Bạn cũng có thể thêm chi tiết khách hàng vào một Địac chỉ liên hệ/Chi tiết công ty. Nhấp vào nút Thêm (Add) trong phần Chi tiết (Details).

 addressanddetails6.jpg

Chọn một mẫu phù hợp.

Đọc thêm trong bài viết – Mẫu chi tiết Địa chỉ liên hệ hoặc Công ty.

 addressanddetails7.jpg

Thêm chi tiết về khách hàng.

addressanddetails8.jpg

Sau đó, cung cấp chi tiết ngân hàng và nhấp vào Lưu (Save).

 addressanddetails9.jpg

Di chuột qua trường địa chỉ để xem địa chỉ khách hàng trên Google Maps.

 addressanddetails10.jpg

Bạn cũng có thể xem thông tin chi tiết về khách hàng theo cùng một cách. Chỉ cần di chuột qua trường chi tiết.

addressanddetails11.jpg