Thêm cơ sở kiến ​​thức vào một phần cụ thể trong Bitrix24

Bạn có thể để ý thấy trên Bitrix24 sẽ có nút Tiện ích mở rộng trong một số phần. Nút này cho phép bạn thêm cơ sở kiến ​​thức mới vào phần này.

Bạn có thể thêm một số tình huống công việc điển hình vào cơ sở kiến ​​thức. Ví dụ: cách làm việc với các nhiệm vụ (tasks) hoặc cách điền vào hồ sơ của nhân viên.

 kbtosection1.jpg

Các phần mà bạn có thể thêm cơ sở kiến ​​thức #

Ví dụ: bạn có thể thêm cơ sở kiến ​​thức chứa thông tin về cách điền hồ sơ của nhân viên vào phần hồ sơ.

 kbtosection2.jpg

Hoặc bằng cách nhấp vào nút hồ sơ > Tiện ích mở rộng.

kbtosection3.pg

Bạn có thể thêm nhóm làm việc/cơ sở kiến ​​thức dự án bằng cách nhấp vào nút tương ứng.

Đọc thêm về nhóm làm việc/cơ sở kiến ​​thức về dự án trong bài viết – Cơ sở kiến ​​thức về nhóm làm việc (dự án).

 kbtosection4.jpg

Bạn có thể thêm cơ sở kiến ​​thức chứa thông tin về cách làm việc với các công việc vào phần Công việc.

kbtosection5.jpg

Hoặc về cách làm việc với các quy tắc tự động hóa trong các tác vụ bằng cách nhấp vào Quy tắc tự động hóa> Tiện ích mở rộng.

 kbtosection6.jpg

Ngoài ra, bạn có thể thêm cơ sở kiến ​​thức về cách làm việc trong CRM vào các phần CRM.

 kbtosection7.jpg

Cách thêm cơ sở kiến ​​thức mới #

Ví dụ: bạn cần thêm cơ sở kiến ​​thức với thông tin về cách làm việc với các nhiệm vụ (tasks). Đi tới phần Công việc > nhấp vào Tiện ích mở rộng> Tạo cơ sở kiến ​​thức.

kbtosection9.jpg

Chọn một trong các mẫu hoặc tạo cơ sở kiến ​​thức mới từ đầu.

kbtosection10.jpg

Nhấp vào Trang mới để thêm một trang mới vào cơ sở kiến ​​thức. Nhấp vào Thêm khối để thêm một khối mới vào trang.

 kbtosection11.jpg

Tên cơ sở kiến ​​thức đã tạo sẽ được hiển thị thay vì biểu tượng “Phần mở rộng” và sẽ được thêm vào danh sách cơ sở kiến ​​thức được tạo trong phần này.

kbtosection12.jpg

Bài viết được đề xuất: